Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nová jednotná príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondového verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Aktuality

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Systém riadenia EŠIF (verzia 10) predstavil zámer Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) pripraviť jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcu proces a kontrolu verejného obstarávania a obstarávania v záujme zavedenia jednotných pravidiel pre zákazky spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). Príručka prináša jednotné pravidlá naprieč všetkými operačnými programami, ktoré usmerňuje a koordinuje CKO (netýka sa Programu rozvoja vidieka 2014-2020), prináša jednotné pravidlá pre výkon kontroly, jednotné vzorové dokumenty, ponúka základný prehľad o procesoch zadávania zákaziek a zjednodušuje a ruší niektoré požiadavky na vypracovanie takých príloh a vyhlásení, ktoré nie sú nevyhnutné k zadaniu zákazky v súlade s pravidlami nastavenými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) a požiadavkami Európskej komisie alebo auditných orgánov. Cieľom tohto článku je predstaviť základné tézy novej príručky so zameraním na zmeny, ktoré sú účinné od 15. júna 2021 a opäť prinášajú sadu zjednodušení pre prijímateľov. 

Zámer vydať jednotnú príručku nie je nový, snahy o jej zavedenie tu boli už v októbri 2019, ale riadiace orgány nemali záujem a trvali na vlastných pravidlách s cieľom prispôsobovať ich špecifikám svojho operačného programu. Proces prípravy jednotnej príručky nebol jednoduchý, riadiace orgány uplatnili viac ako 400 pripomienok, niektoré boli vecné, mnohé sa vracali do minulosti a požadovali napríklad kontrolovať verejné obstarávania vo viacerých fázach na­priek tomu, že od novembra 2020 bola účinná verzia 10 Systému riadenia EŠIF, ktorá záväzne zredukovala počty kontrol v záujme väčšej flexibility tohto systému. Nakoniec sa však dobrý zámer podaril, dospelo sa ku konsenzu bez nutnosti absolvovať rozporové konania, za čo patrí veľká vďaka všetkým povinne pripomienkujúcim subjektom (najmä riadiace a sprostredkovateľské orgány) a nová jednotná príručka bola vydaná 13. mája 2021, pričom účinnosť nadobudla 15. júna 2021. Príručka sa týka programového obdobia 2014-2020 a aj keď roky prezrádzajú postupné ukončovanie aktuálneho programového obdobia, je potrebné si uvedomiť, že zákazky verejného obstarávania a obstarávania v rámci tohto programového obdobia budú kontrolované až do konca roku 2023, t.j. ešte viac ako 2 roky, keďže obdobie oprávnenosti v rámci programového obdobia 2014-2020 končí až k 31. decembru 2023.
Pôsobnosť a štruktúra novej jednotnej príručky - všetko o eurofondových zákazkách na jednom mieste
Jednotná príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania predstavuje metodický dokument pre realizáciu a kontrolu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z EŠIF a je primárne určená žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "NFP") a prijímateľom, t.j. subjektom, ktorým bol projekt schválený a majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP. Je vhodné, aby sa s pravidlami uvedenými v príručke oboznámili aj budúci žiadatelia o NFP, a to najmä v prípade, že budú realizovať verejné obstarávanie ešte pred predložením žiadosti o NFP, resp. pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP. Jednotná príručka má pre prijímateľa záväzný charakter, okrem ustanovení, z ktorých znenia je zrejmé, že sú odporúčacieho charakteru. Je dôležité spomenúť, že jednotná príručka sa netýka Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, ktorý v oblasti metodiky eurofondového verejného obstarávania neusmerňuje CKO, ale Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárska platobná agentúra. Tento operačný program má vlastný systém riadenia a vlastné metodické usmernenia, ktoré sa dotýkajú aj pravidiel na zadávanie zákaziek.
Jednotná príručka je v plnom znení zverejnená na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk v časti "CKO", "Základné dokumenty", ako aj na webových sídlach riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. Zároveň sú pravidelne organizované školenia (napr. Informačno-poradenskými centrami, ktoré pôsobia v rámci vyšších územných celkov), v rámci ktorých sú prijímatelia a žiadatelia informovaní o najnovších pravidlách spojených s eurofondovými zákazkami. Prijímateľ je povinný postupovať pri vyhlásení zákaziek verejného obstarávania a obstarávania (poznámka: pojem "obstarávanie" subsumuje zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO), pri predkladaní dokumentácie z týchto zákaziek na kontrolu a ostatných úkonoch spojených so zadávaním zákaziek podľa tejto jednotnej príručky, ktorá nadobudla účinnosť 15. júna 2021. A ako je to s prechodnými ustanoveniami? Procesný postup zadávania zákazky, špecifický pre zákazky financované z EŠIF (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO), ktorý bol začatý pred nadobudnutím účinnosti tejto príručky, sa dokončí podľa pravidiel upravených v príručke príslušného riadiaceho orgánu, ktoré boli platné a účinné v čase začatia postupu zadávania zákazky. Pod začatím postupu zadávania zákazky sa v prípade zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje ZVO, rozumie zaslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom (alebo identifikovanie vybraných záujemcov napr. cez webové rozhranie) alebo zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa. Ako je to s prechodnými ustanoveniami vo vzťahu k pravidlám na výkon kontroly? Výkon kontroly všetkých zákaziek bez ohľadu na finančný limit a postup, ktorý začal pred nadobudnutím účinnosti tejto jednotnej príručky, sa dokončí podľa pravidiel doterajších upravených v príručke príslušného riadiaceho orgánu, ktoré boli platné a účinné v čase predloženia dokumentácie k postupu zadávania zákazky poskytovateľovi.
Príručka pamätá aj na prípady, keď dôjde k zmene legislatívy verejného obstarávania, pričom sa môže stať, že dátum aktualizácie príručky nebude totožný s dátumom účinnosti novely ZVO alebo iného normatívneho aktu. V tomto prípade, ak dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti verejného obstarávania, ktoré nie sú zohľadnené v príručke, je prijímateľ povinný postupovať podľa platnej verzie jednotnej príručky so zohľadnením zmien vyplývajúcich z platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov SR (najmä novela ZVO a vyhláška ÚVO, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitné zákazky).
Jednotná príručka zároveň dáva do pozornosti množstvo iných dokumentov (odkazy na tieto dokumenty sú v príručke uvedené v poznámke pod čiarou), ktoré sú relevantné pre všeobecný prehľad o pravidlách verejného obstarávania. Medzi týmito materiálmi nechýba Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe, ktoré vydala Európska komisia, Metodika zadávania zákaziek vydaná ÚVO, ktorá je niečo ako komentárom k ustanoveniam ZVO, Analýza najčastejších pochybení vo verejnom obstarávaní z dielne ÚVO a Zbierka rozhodnutí v konaní o námietkach za rok 2020 (dokumenty sú prístupné na webovom sídle ÚVO). Príručka nezabudla spomenúť ani Koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania, čo je odborné fórum zložené zo zástupcov ÚVO, CKO, riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, orgánu auditu a certifikačného orgánu, ktorý je zameraný výlučne na problematiku zadávania zákaziek financovaných z EŠIF. Zápisnice z koordinačného výboru sú publikované na webovom sídle ÚVO a obsahujú závery, ktoré môžu poskytnúť žiadateľom a prijímateľom potrebnú odbornú radu pri riešení aktuálnych problémov a otázok spojených s postupmi zadávania zákaziek. A napokon príručka odkazuje na dokumenty k zelenému verejnému obstarávaniu, sociálnemu verejnému obstarávaniu a obstarávaniu inovácií.
V otázke štruktúry príručky sa začína časťou venujúcou sa realizácii verejného obstarávania, pričom svoje miesto dostanú všetky dôležité inštitúty spojené so zadávaním zákaziek. Príručka obsahuje rozdelenie zákaziek podľa finančných limitov (nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou), v rámci nadlimitných zákaziek možno nájsť základné informácie k postupom od verejnej súťaže, cez rokovacie konania až po súťažný dialóg, nechýbajú pravidlá na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len "PHZ"). Pre oblasť zákaziek financovaných z EŠIF sú tieto pravidlá precíznejšie, určujú pravidlo, podľa ktorého podklady k určeniu PHZ nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Ak bola PHZ určovaná prieskumom trhu, treba osloviť aspoň troch záujemcov, ale na účely určenia PHZ postačuje doručenie dvoch ponúk. Tieto pravidlá nepredstavujú nóvum, boli súčasťou centrálnej metodiky už dlhšie obdobie, ale prijímatelia získajú vydaním jednotnej príručky garanciu, že tieto pravidlá nebudú zo strany riadiacich orgánov nijako modifikované a sprísňované. Príručka ďalej poskytuje základný rozsah informácií o podmienkach účasti (osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická alebo odborná spôsobilosť), požiadavkách na predmet zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a vyhodnocovaní podmienok súťaže. Nechýbajú časti venované zábezpeke na zabezpečenie lehoty viazanosti ponuky, elektronickej aukcii a pravidlám pre zmeny zmluvy (dodatky) alebo zrušenie verejného obstarávania. Jednotlivé inštitúty sú doplnené tipmi a upozorneniami pre prijímateľov a zároveň najčastejšími zisteniami, aby získali prijímatelia prí­spevku z EŠIF základný prehľad o chybách, ktorým by sa mali vyvarovať v záujme eliminácie bremena finančných opráv. Osobitná časť je venovaná zákazkám s nízkou hodnotou, ktoré majú v prípade fondov EÚ osobitné pravidlá zabezpečujúce hospodárnosť a určitú úroveň hospodárskej súťaže a kedže tento typ zákaziek prešiel k 15. júnu 2021 podstatnými zmenami, budeme sa im venovať v samostatnej časti tohto článku. Jednotná príručka pochopiteľne nevynechala ani pravidlá pre zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO, kde po vzore zákaziek s nízkou hodnotou najväčšie zmeny zaznamenali procesné pravidlá pre zákazky zadávané osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.
Osobitná časť je venovaná kontrole eurofondových zákaziek, ktorá je podstatná, keďže v značnom rozsahu ovplyvňuje priebeh zadávania zákaziek a v tejto časti sa, samozrejme, prevzal zredukovaný systém kontrol, ktorý priniesla verzia 10 Systému riadenia EŠIF, účinná od 18. novembra 2020 s novinkou, ktorú si ešte priblížime, a tou je nový, rýchlejší režim prvej
ex ante
kontroly (kontrola pred vyhlásením zákazky). Príručka predstavuje aj pravidlá a zásady na ukladanie finančných opráv za nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazy (sadzobník finančných opráv s % výškou korekcie, ktorý je prílohou osobitného Metodického pokynu CKO č. 5 k určeniu finančných opráv a prílohou každej zmluvy o poskytnutí NFP, je prílohou aj tejto príručky). Nezabudlo sa ani na problematiku konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní, na ktorú treba brať extra ohľad, a to z dôvodu hrozby finančnej opravy vo výške 100%, čo
de facto
znamená stop pre projekt. Predmetná časť odkazuje pri tejto téme aj na materiál ÚVO "Verejné obstarávanie a konflikt záujmov (výber z metodickej činnosti a rozhodovacej praxe) a jednou z príloh príručky je aj vzor čestného vyhlásenia k neprítomnosti konfliktu záujmov, ktorý sú zainteresované osoby povinné podpísať v jednotlivých fázach zadávania zákazky a slúži tiež na preukázanie skutočnosti, že sa prijímateľ konfliktom záujmov zaoberal. Takmer na úplnom závere je časť venovaná možným porušeniam ochrany hospodárskej súťaže, ktorá vymenúva najmä zoznam rizikových indikátorov, ktorý bol vytvorený v spolupráci s Protimonopolným úradom SR (je súčasťou Metodického pokynu CKO č. 35), a týmto rizikovým indikátorom musí venovať zvýšenú pozornosť aj prijímateľ, keďže má pri ich identifikovaní možnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky, alebo aj vylúčiť uchádzača [pozri § 40 ods. 6 písm. g) ZVO].
Záver príručky tvoria vzorové dokumenty, ktoré veríme, že prijímateľom uľahčia prípravu potrebných dokumentov a obsahujú všetky náležitosti tak, aby sa na nič podstatné nezabudlo. Prijímatelia tak môžu pracovať s formulárom pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky, nájsť si vzor zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti a vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk. Nápomocný je vzor záznamu z prieskumu trhu a výzva na predkladanie ponúk, ktoré sú aplikovateľné najmä pri zákazkách s nízkou hodnotou a zákazkách v režime výnimky. Nechýba žiadosť o vykonanie kontroly/finančnej kontroly verejného obstarávania/obstarávania a čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie a pri zákazkách s využitím elektronického trhoviska alebo s použitím dynamického nákupného systému príde vhod test bežnej dostupnosti. Bodku za príručkou tvoria pomocné kontrolné zoznamy k predkladanej dokumentácii na kontrolu verejného obstarávania alebo obstarávania, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby bola dokumentácia predkladaná na riadiace a sprostredkovateľské orgány kompletná, keďže prieťahy pri kontrolách sú častokrát spojené s nekompletnou dokumentáciou, keď kontrolný orgán je nútený lehotu na výkon kontroly prerušiť. Pomocné kontrolné zoznamy prijímateľom v dobrom našepkajú, čo má byť súčasťou dokumentácie k jednotlivým postupom zadávania zákaziek od zákaziek s nízkou hodnotou, cez výnimky, až po nadlimitné zákazky.
Novinky a zjednodušenia pri eurofondových zákazkách s nízkou hodnotou a zrkadlovo rovnaké novinky pri zákazkách zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP
Eurofondové zákazky s nízkou hodnotou boli viackrát spomenuté na stránkach tohto časopisu aj v minulosti, keďže snahou bolo prinášať určité zjednodušenia alebo zvyšovať ich limity. Posledná zmena bola účinná od 18. novembra 2020 a priniesla zvýšenie limitu (zákazky s nízkou hodnotou sa delili na zákazky nad 50 000 eur bez DPH a do 50 000 eur bez DPH) a zjednodušenie procesných pravidiel, keď zákazky nad 50 000 eur bez DPH, ktorých výzva na predkladanie ponúk musela byť povinne zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení publikovaná na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk už nemusela byť povinne zasielaná aj minimálne trom vybraným záujemcom. Tieto pravidlá sú minulosťou, keďže od 15. júna 2021 sú účinné ďalšie zjednodušenia, ktoré vychádzajú v ústrety prijímateľom v záujme "proklientsky" nastaveného systému, kedy si prijímateľ vyberá vhodný procesný postup.
Prvou podstatnou zmenou je zrušenie rozdelenia eurofondových zákaziek s nízkou hodnotou na zákazky s nízkou hodnotou nad/do 50 000 eur bez DPH. Jediný limit pre zákazky s nízkou hodnotou je tak limit určený ZVO (do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1). Procesný postup pre eurofondové zákazky s nízkou hodnotou tak bude jednotný, pričom je maximálne ústretový k prijímateľom, ktorý majú výber z dvoch procesných postupov, ktoré sú rovnocenné:
1.
Výzvu na predkladanie ponúk zverejní prijímateľ na svojom webovom sídle alebo inom vhodnom webovom sídle (ak nedisponuje vlastným webovým sídlom) a v ten istý deň ako zverejnení výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle, zašle e-mailom informáciu o tomto zverejnení, vo forme podľa prílohy príručky (prijímateľom dobre známa tabuľka obsahujúce základné údaje o zákazke, ako aj hypertextový odkaz, ktorý hospodárske subjekty nasmeruje priamo na zverejnenú výzvu) aj na osobitný e-mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Informácia o zverejnení výzvy tak bude publikovaná aj na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk
2.
Prijímateľ zašle výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom, prípadne identifikuje minimálne troch záujemcov a ich cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie - cenníky, katalógy). V tomto prípade nie je potrebné výzvu na predkladanie ponúk zverejňovať na webovom sídle prijímateľa.
Prijímateľ môže uplatniť obe formy prieskumu trhu, t. j. zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk a zároveň aj oslovenie, resp. identifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov alebo si vyberie iba jeden procesný postup. Minimálna lehota na predkladanie ponúk je celých 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb alebo odo dňa zaslania výzvy minimálne trom vybraným záujemcom a minimálne celých sedem pracovných dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác. Do lehoty na predkladanie ponúk sa nezapočítava deň zverejnenia. V prípade zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných výlučne formou oslovenia minimálne troch potenciálnych záujemcov zaslaním výzvy na predkladanie ponúk (možnosť pod por. č. 2.), je možné sa v prípade technických špecifikácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby iba za predpokladu, že všetci potenciálni záujemcovia oslovení s výzvou na predkladanie ponúk sú spôsobilí dodať predmet zákazky spĺňajúci určené technické špecifikácie.
Zrkadlovo podobný princíp zjednodušenia bol uplatnený aj pre zákazky zadávané dotovanými podnikateľmi, ktorým poskytol verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov z NFP. Pri tomto type zákaziek, ktoré sú od septembra 2018 mimo pôsobnosť ZVO, sa zaviedlo rozdelenie na zákazky nad/do 100 000 eur bez DPH, pričom procesný postup sa silne inšpiroval u eurofondových zákaziek s nízkou hodnotou. A presne po vzore eurofondových zákaziek s nízkou hodnotou sa zjednodušili aj pravidlá pre zákazky tohto typu, t.j. bolo zrušené rozdelenie na zákazky nad/do 100 000 eur bez DPH a prijímateľ (dotovaný podnikateľ) si zvolí procesný postup, ktorý mu viac vyhovuje, t.j. zverejní výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a v ten istý deň zašle e-mailom informáciu o tomto zverejnení na osobitný e-mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo prijímateľ zašle výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom, prípadne identifikuje minimálne troch záujemcov a ich cenové ponuky (napr. cez web).
Redukcia počtu povinných kontrol potvrdená aj v jednotnej príručke a nový, rýchlejší režim prvej ex ante kontroly
Eurofondová kontrola rozoznáva tri fázy kontroly:
-
prvá 
ex ante 
kontrola pred vyhlásením verejného obstarávania,
-
druhá 
ex ante 
kontrola pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom a
-
ex post 
kontrola po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom.
Samozrejme, nie všetky zákazky musia byť kontrolované v každej fáze, najviac kontrol znášali nadlimitné zákazky. Podľa pravidiel účinných od 18. novembra 2020, prvá 
ex ante 
kontrola nie je povinná a prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú 
ex ante 
kontrolu na riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce. V prípade doručenia dokumentácie k vyššie uvedeným postupom zadávania zákaziek zo strany prijímateľa, je povinnosťou riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu skontrolovať návrhy dokumentácie k zákazke (návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade podlimitnej zákazky, návrh súťažných podkladov, určenie predpokladanej hodnoty zákazky). Pôvodne povinná prvá 
ex ante 
kontrola nadlimitných zákaziek sa zmenila na dobrovoľnú, čiže prijímateľ sám odhadne mieru svojej istoty ohľadom prípravy dokumentácie k súťaži a rozhodne sa, či kontrolu podstúpi. Tento "proklientský" prístup ďalej pokračuje v možnosti pre prijímateľa zaslať na prvú 
ex ante 
kontrolu aj dokumentáciu k podlimitnému postupu zadávania zákazky na stavebné práce, keďže stavebné práce majú podstatne vyššie finančné limity ako zákazky na tovary alebo služby. Čo je však úplne nové od 15. júna 2021 a je, samozrejme, aj obsahom jednotnej príručky, je nový, rýchlejší režim prvej 
ex ante 
kontroly, ktorý si nižšie predstavíme. Prvá 
ex ante 
kontrola sa podľa nových pravidiel nevykonáva podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.a jej výsledkom bude oznámenie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so ZVO alebo pravidlami uvedenými v tejto príručke, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k verejnému obstarávaniu alebo obstarávaniu. Ak riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán v tomto oznámení nekonštatuje súlad všetkých predložených dokumentov so ZVO alebo pravidlami uvedenými v tejto príručke, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k verejnému obstarávaniu alebo obstarávaniu, označí v oznámení tie časti dokumentov, ktoré obsahujú nedostatky a uvedie k nesúladu stručné odôvodnenie a návrh na úpravu dokumentov k zákazke. Ak riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán neidentifikuje pri výkone prvej
ex ante
kontroly nedostatky, vypracuje oznámenie o súlade predložených dokumentov so ZVO a metodickými dokumentmi, v ktorom konštatuje, že predmetné verejné obstarávanie môže prijímateľ vyhlásiť.
Pravidlá ďalej pamätajú aj na množinu prípadov, keď prijímateľ po výkone tejto kontroly vykoná v návrhoch dokumentácie k zákazke podstatné zmeny. Ako teda postupuje prijímateľ v týchto prípadoch, môže kedykoľvek a aj opakovane požiadať o prvú 
ex ante 
kontrolu svoj riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán alebo môže toto právo využiť iba raz? Ak riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán v oznámení o nesúlade predložených dokumentov so ZVO a metodickými dokumentmi k verejnému obstarávaniu alebo obstarávaniu odporučí prijímateľovi zaslať prepracovanú dokumentáciu na opätovnú prvú 
ex ante 
kontrolu, prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú 
ex ante 
kontrolu opätovne. Ak mu riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán takéto odporúčanie neadresuje a prijímateľ po ukončení prvej 
ex ante 
kontroly, ale ešte vo fáze pred vyhlásením verejného obstarávania, vykoná podstatné zmeny v dokumentácii k zadávaniu zákazky (zmena v podmienkach účasti, požiadavkách na predmet zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk, zmluvných podmienkach), prijímateľ sa môže stále dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu alebo iba vybranú časť dokumentácie na 
ex ante 
posúdenie podľa § 168 ZVO na ÚVO, ak ide o nadlimitnú zákazku.
Druhú 
ex ante 
kontrolu (kontrola pred uzavretím zmluvy, keď je verejné obstarávanie už vyhlásené, uplynula lehota na predkladanie ponúk a ponuky sú vyhodnotené) podľa aktuálnych pravidiel môže vykonávať riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán iba v prípade dobrovoľnej žiadosti prijímateľa o výkon tohto typu kontroly, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetnom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO. V záujme predloženia uceleného obrazu uvádzame, že podľa § 169 ods. 2 písm. b) ZVO sa povinná kontrola ÚVO vzťahuje na postup zadávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 k ZVO, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 600 000 eur, alebo sa podľa § 169 ods. 2 písm. c) ZVO vzťahuje na postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k ZVO alebo postup zadávania zákazky na stavebné práce, ktoré sú financované aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie. Ak to zhrnieme, riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán nekontroluje nadlimitné zákazky s predpokladanou hodnotou nad 600 000 eur bez DPH, ktoré sú predmetom povinnej kontroly ÚVO, kontrolu vykonáva iba v prípade, keď sa prijímateľ dobrovoľne rozhodne predložiť na kontrolu takú nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO (môže ísť o nadlimitné zákazky do 600 000 eur bez DPH, ale aj čiastkové zákazky zadávané na základe rámcovej dohody alebo s využitím dynamického nákupného systému).
Ex post 
kontrola po uzavretí zmluvy je pochopiteľne zachovaná, v tejto oblasti žiadne podstatné zmeny nenastali. Riadiace a sprostredkovateľské orgány kontrolujú po uzavretí zmluvy každú zákazku bez ohľadu na jej finančný limit, keďže v aktuálnom programovom období 2014-2020 nie je bohužiaľ umožnená kontrola na vzorke, ale v rámci výhľadu na nové programové obdobie 2021-2027 sa s kontrolou na vzorke počíta (minimálne pre iné ako nadlimitné zákazky), čo možno hodnotiť vysoko pozitívne.
Zároveň sa metodické pravidlá potrebovali vysporiadať s možným negatívnym dôsledkom redukcie počtu kontrol, ktoré by sa mohli premietnuť do nárastu finančných opráv a neschopnosti prijímateľov pokryť náklady spojené s finančnými opravami z vlastných zdrojov. Riešením je určenie odkladacej podmienky účinnosti dodávateľskej zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom, ktorá by nadobudla účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou 
ex ante 
finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie 
ex ante 
finančnej opravy podľa metodického pokynu CKO č. 5 (najmä podmienka, že prijímateľ disponuje finančnými zdrojmi, ktorými zabezpečí úhradu budúcich neoprávnených výdavkov minimálne vo výške
ex ante
finančnej opravy). V pravidlách, ktoré boli účinné od 18. novembra 2020, bolo určenie odkladacej podmienky účinnosti určené ako povinnosť v prípade nadlimitných zákaziek, ktoré neboli predmetom druhej 
ex ante 
kontroly zo strany riadiaceho orgánu alebo ÚVO, podlimitných zákaziek na stavebné práce a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO (výnimky) vo finančnom limite nadlimitnej zákazky. Obligatórne stanovenie odkladacej podmienky bolo prehodnotené a od 15. júna 2021 ide o odporúčanie pre prijímateľov, ktorým sa môžu, ale nemusia riadiť (je to dobrovoľné rozhodnutie prijímateľa, či si odkladaciu podmienku do dodávateľskej zmluvy zapracuje), pričom uplatnenie odkladacej podmienky je aplikovateľné pri všetkých typoch zákaziek, vrátane zákaziek s nízkou hodnotou. Jednotná príručka obsahuje aj odporúčané znenie odkladacej podmienky, a to v nasledovnom znení: 
"Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie."
Skutočne jednotné pravidlá a možná aktualizácia jednotnej príručky niekedy v budúcnosti
Cieľom jednotnej príručky bolo priniesť unifikované pravidlá pre eurofondové zákazky v programovom období 2014-2020. Príručka nemá suplovať ZVO a ani podrobné komentáre k ZVO, jej primárnym cieľom je zamerať sa na to, čo je pre zákazky spolufinancované z EŠIF špecifické a jedinečné a najmä priniesť jednotné pravidlá pre výkon kontroly, ktorú musia tieto zákazky strpieť. Legitímnym cieľom príručky bolo najmä odstrániť také pravidlá, ktoré z pozície riadiacich orgánov boli v parciálnych príručkách platných pre konkrétny operačný program, nastavené inak, a častokrát prísnejšie, čo v konečnom dôsledku spôsobovalo prijímateľom komplikácie a prinášalo kritizovanú neprehľadnosť týchto pravidiel. Koncept jednotnej príručky tak všetky podstatné informácie dáva na jedno miesto, ktoré na 174 stranách poskytujú komplexný prehľad o procese zadávania a kontrole zákaziek, financovaných z EŠIF. A aby to deklarované zjednodušenie neostalo iba v teoretickej rovine, stojí za to príkladmo spomenúť niektoré pravidlá, ktoré boli v minulosti v príručkách riadiacich orgánov nastavené prísnejšie, ako určovali centrálne pravidlá v Systéme riadenia EŠIF a metodických pokynoch k verejnému obstarávaniu z dielne CKO:
-
zákazky do 5 000 eur (výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO) mohli prijímatelia zadávať priamo podľa CKO, ale mnohé riadiace orgány v príručkách vyžadovali od prijímateľov prieskum trhu,
-
pri zákazkách, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO (tzv. výnimky) nie je potrebné v osobitnom postupe určovať predpokladanú hodnotu zákazky, mnohé riadiace orgány to napriek tomu vyžadovali,
-
ak je dokumentácia k zákazke nahratá v elektronickom prostriedku určenom na zadávanie zákaziek (napr. EVO), nemusí prijímateľ tú istú dokumentáciu nahrávať do ITMS 2014+ (postačuje do ITMS 2014+ nahrať prístupové heslo k tejto dokumentácii), napriek tomu to niektoré riadiace orgány žiadali nahrávať do ITMS 2014+ duplicitne,
-
ak pri zákazke s využitím elektronického trhoviska bola predložená iba jedna ponuka, mnohé riadiace orgány žiadali, aby táto zákazka bola zopakovaná, aj keď to nie je v obchodných podmienkach elektronického trhoviska určené ako povinnosť,
-
mnohé riadiace orgány žiadali viaceré vyhlásenia nad rámec ZVO (napr. čestné vyhlásenie, či boli, alebo neboli prípravné trhové konzultácie) atď.
Keďže nová jednotná príručka nadobudla účinnosť 15. júna 2021, aktuálne evidujeme viaceré žiadosti o usmernenie k novým pravidlám a práve spätná väzba od prijímateľov, ale aj od riadiacich a sprostredkovateľských orgánov je mimoriadne cenná pri zaoberaní sa otázkou jej ďalšieho vylepšenia, ktorá nás určite neminie, najmä v kontexte novely ZVO, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť v prvom kvartáli roku 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.