Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Pojem "skutočná šanca" podľa navrhovanej právnej úpravy - zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Aktuality

V tomto článku si kladieme za cieľ nadviazať na náš predchádzajúci príspevok, v ktorom sme sa venovali zodpovednosti za škodu vo verejnom obstarávaní podľa navrhovanej právnej úpravy, ktorou je zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci predstaveného návrhu je zámerom do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) doplniť osobitný § 184a ustanovujúci zodpovednosť za škodu spôsobenú vo verejnom obstarávaní. O potrebe osobitného ustanovenia v rámci ZVO, ktoré by sa týkalo zodpovednosti za škodu, sme sa vo všeobecnosti vyjadrili kladne. Je však nevyhnutné, aby takéto ustanovenie bolo v praxi uplatniteľné a spĺňalo niekoľko požiadaviek.1

Cieľom
1)
predkladateľa je súčasne do slovenskej právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania a osobitného ustanovenia o zodpovednosti za škodu vo verejnom obstarávaní zaviesť inštitút, ktorý dosiaľ naša právna úprava nepoznala. Daným inštitútom je
"skutočná šanca."
Zámerom tohto príspevku je poukázať na navrhovanú právnu úpravu a predstaviť hlavné znaky tohto inštitútu. Keďže tento inštitút plynie z práva EÚ a je aplikovaný viacerými členskými štátmi EÚ, v krátkosti priblížime jeho aplikáciu vo vybranom členskom štáte, ktorým je Francúzsko.
KRITÉRIUM "SKUTOČNEJ ŠANCE" V NAVRHOVANEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE
V § 184a navrhovanej právnej úpravy sa ustanovuje možnosť pre neúspešného záujemcu alebo uchádzača vo verejnom obstarávaní domáhať sa náhrady škody, ktorá mu vznikne vo verejnom obstarávaní v prípade, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri postupe verejného obstarávania porušia ZVO, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie alebo priamo použiteľné právne akty EÚ vzťahujúce sa na verejné obstarávanie.
Neúspešný uchádzač súčasne môže žiadať náhradu prospechu, ktorý by získal, ak by s ním bola uzavretá a plnená zmluva na zákazku, ktorá sa zadávala v dotknutom verejnom obstarávaní, alebo ak by mu bola udelená koncesia, ktorá bola predmetom dotknutého verejného obstarávania.
Z dôvodu minimalizovania rizika nebezpečenstva zneužívania daného ustanovenia zo strany záujemcov alebo uchádzačov, predkladateľ súčasne možnosť domáhať sa náhrady škody alebo náhrady prospechu limituje inštitútom skutočnej šance. Podľa navrhovanej právnej úpravy sa bližšie uvádza, že nároky na náhradu škody alebo náhradu prospechu nemá ten uchádzač alebo záujemca, o ktorom správny súd podľa osobitného zákona právoplatne určí, že nemal skutočnú šancu na získanie zákazky alebo udelenie koncesie v dotknutom verejnom obstarávaní, aj keby v ňom nedošlo k porušeniu predpisov o verejnom obstarávaní. Osobitným zákonom je v tomto prípade zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a relevantným ustanovením § 62 navrhovaného zákona.
Ak podľa uvedeného osobitného zákona podá záujemca alebo uchádzač určovaciu žalobu, ktorej predmetom bude v zásade určenie porušenia predpisov o verejnom obstarávaní, pričom tak, ako sa uvádza v návrhu dôvodovej správy, účelom takejto žaloby bude
"získať rozsudok, ktorý bude deklarovať, že vo verejnom obstarávaní došlo k takémuto porušeniu, a v nadväznosti na to aj rozsudok o zrušení (časti) zmluvy;"
súčasne budú tieto určenia predstavovať taktiež
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.