Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Postup verejného obstarávateľa po vylúčení ponuky uchádzača - teoretické a praktické aspekty

Dátum: Rubrika: Články

Tzv. veľkou novelou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinnou od 31. marca 2022, ktorá bola realizovaná zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Veľká novela“), došlo k významnej zmene § 55 ZVO upravujúceho postup verejného obstarávateľa po vyhodnotení ponúk. Zmena predmetného ustanovenia nespočívala len v rozšírení a konkretizácii informácií o hodnotení ponuky úspešného uchádzača v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielanej dotknutým uchádzačom, ale aj v presnom zadefinovaní statusu vylúčeného uchádzača vo vzťahu k vyhodnoteniu ponúk verejným obstarávateľom. [1] V tomto príspevku sa autori osobitne venujú teoretickým a praktickým aspektom možného postupu verejného obstarávateľa a dotknutého uchádzača po vylúčení ponuky dotknutého uchádzača (prípadne ponuky viacerých dotknutých uchádzačov), a to v kontexte zmien v postupe verejného obstarávateľa, ktoré priniesla do procesu verejného obstarávania Veľká novela. 

VYLÚČENIE PONUKY UCHÁDZAČA - TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Vylúčenie ponuky uchádzača, resp. vylúčenie uchádzača z postupu verejného obstarávania predstavuje najvýznamnejší zásah do postavenia uchádzača zo strany verejného obstarávateľa, keďže vylúčením ponuky uchádzač automaticky stráca možnosť získať a realizovať zákazku, ktorá je predmetom verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu zákonodarca v ZVO ustanovuje taxatívnu množinu okolností, ktoré keď nastanú, verejný obstarávateľ obligatórne musí ponuku uchádzača vylúčiť (pozri predovšetkým § 53 ods. 5 ZVO), a to bez možnosti aplikácie akejkoľvek diskrečnej právomoci. [2]
Súčasne by verejný obstarávateľ mal k vylučovaniu ponuky uchádzača pristupovať výnimočne (t.j. ak nedostatky v ponuke uchádzača nie je možné postupom v súlade so ZVO a súťažnými podkladmi odstrániť, resp. ide o neodstrániteľné a zásadné nedostatky v ponuke uchádzača), keďže zväčša dochádza k vylúčeniu ponuky, ktorá sa po hodnotení ponúk stala ekonomicky najvýhodnejšou ponukou (obzvlášť v prípade nadlimitných zákaziek a aplikácie absolútne prevládajúceho postupu reverznej či superreverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 ZVO).
Vzhľadom na kritické následky vylúčenia ponuky uchádzača pre vylúčeného uchádzača je proti tomuto úkonu verejného obstarávateľa prípustné podanie námietok na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "Úrad") podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO, a to v lehote 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení vylúčeným uchádzačom podľa § 170 ods. 4 písm. d) ZVO. S podaním námietok je následne vylúčený uchádzač (v pozícii navrhovateľa) povinný na účet Úradu zložiť kauciu podľa § 172 ZVO, a to vo výške 0,1% predpokladanej hodnoty zákazky, najviac vo výške 50 000 eur, ktorá je v prípade procesného neúspechu vylúčeného uchádzača v konaní o námietkach spočívajúceho v zamietnutí námietok zo strany Úradu v celom rozsahu príjmom štátneho rozpočtu. Podanie námietok [pokiaľ nejde o postup zadávania zákazky podľa § 175 ods. 1 písm. c) druhého bodu ZVO [3]]
ex lege
vyvoláva zákaz uzatvorenia zmluvy na predmet zákazky podľa § 56 ods. 6 ZVO pre verejného obstarávateľa, a to prakticky do právoplatného skončenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.