Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Právo uchádzača podať námietky proti vyhodnoteniu ponúk contra informačný deficit

Dátum: Rubrika: Články

Tento príspevok sa zaoberá materiálnym rozmerom práva uchádzača podať námietky proti oznámeniu o vyhodnotení ponúk alebo návrhov v kontraste s informačným deficitom uchádzača vo svetle právnej úpravy a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie.

PRAKTICKÁ PROBLEMATIKA - MODELOVÁ SITUÁCIA A PRÁVNY POHĽAD
Prakticky v každom jednom prípade verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") sa uchádzači v oznámení o vyhodnotení ponúk podľa § 55 ods. 2 ZVO dozvedia konečné poradie uchádzačov. Oznámenie zaslané verejným obstarávateľom neúspešným uchádzačom musí v zmysle litery predmetného ustanovenia obsahovať
"identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka."
(ďalej len "Oznámenie").
Doručením Oznámenia začína neúspešnému uchádzačovi plynúť lehota na podanie námietok.
Za predpokladu, že bol celý dovtedajší postup verejného obstarávateľa
prima facie
v súlade so ZVO, sa ako predpoklady, v ktorých môžu byť podané relevantné - nieto obštrukčné - námietky, javia nasledujúce situácie:
a)
Verejný obstarávateľ nesprávne vyhodnotil ponuky z hľadiska ich výhodnosti, t.j. nesprávne vyhodnotil návrhy uchádzačov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.
b)
Verejný obstarávateľ nesprávne vyhodnotil splnenie podmienok účasti a/alebo nesprávne vyhodnotil ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky (ďalej spoločne len "Podmienky súťaže") víťazným uchádzačom, teda víťazný uchádzač mal byť verejným obstarávateľom vylúčený zo súťaže a zákazku mal získať druhý uchádzač v poradí (resp. tretí, ak by ani druhý nespĺňal Podmienky súťaže a mal byť tiež vylúčený
etc.
).
V oboch vyššie uvedených prípadoch môžu nastať problémy s (ne)preskúmateľnosťou Oznámenia a v praxi aj k takýmto problémom dochádza:
a)
V prípadoch podľa písmena a) nastávajú praktické problémy najmä vtedy, ak dochádza ku kumulácii kritérií na vyhodnotenie ponúk (spočívajúcej v použití cenových a necenových kritérií, resp. ich členení na podkritériá). V praxi verejných obstarávateľov častokrát dochádza k tomu, že v Oznámení uvedú nanajvýš počet pridelených bodov ponukám jednotlivých uchádzačov za jednotlivé čiastkové kritériá. Uchádzač sa v takom prípade z Oznámenia nedozvie bližší postup, ktorý verejný obstarávateľ použil pri vyhodnocovaní jednotlivých kritérií, ani konkrétne návrhy na plnenie necenových hodnotiacich kritérií.
b)
V tomto príspevku sa bližšie venujeme problematickej praxi verejných obstarávateľov podľa písmena b), avšak závery možno podľa nášho názoru analogicky uplatniť aj na problematiku spadajúcu pod písmeno a), hoci na ňu nebudeme priamo referovať.
c)
Problém je ešte vypuklejší v prípadoch podľa písmena b), v ktorých sa uchádzač z Oznámenia bližšie nedozvie postup verejného obstarávateľa, ktorým tento dospel k vyhodnoteniu splnenia Podmienok súťaže víťazným uchádzačom.
Bližší postup je z hľadiska dokumentácie, teda aj verifikácie úkonov verejného obstarávateľa zhmotnený najmä v § 40 ods. 12 a v §. 53 ods. 9 ZVO, ktoré upravujú náležitosti príslušných zápisníc o vyhodnotení splnenia Podmienok súťaže (ďalej spoločne len
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.