Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Preukazovanie kvalifikácie v českých a slovenských tendroch

Dátum: Rubrika: Články

Nasledujúci príspevok analyzuje možnosť hospodárskeho subjektu zapísaného v slovenskom Zozname hospodárskych subjektov preukázať splnenie podmienok účasti v českom tendri doložením výpisu z tohto zoznamu. Vice versa, autori analyzujú tiež podmienky, za akých môže dodávateľ so zápisom v českom Sezname kvalifikovaných dodavatelů použiť príslušný výpis v tendri na Slovensku. Cieľom je tak vytvoriť nápomocný kľúč k bezproblémovému preukázaniu kvalifikácie u „susedov“.

Evidenciu, ktorá výrazne uľahčuje preukazovanie splnenia podmienok účasti v postupoch verejného obstarávania, upravuje v Českej republike zákazkový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len "ZZVZ") ako
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
(ďalej len "SKD"). Na Slovensku uvedené upravuje zákon č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.(ďalej len "ZVO") ako
Zoznam hospodárskych subjektov
(ďalej len "ZHS"). Je však možné a materiálne dostatočné využiť výpis z "domovského" zoznamu na účely preukázania kvalifikácie v tendri u českých či slovenských "susedov"?
SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ A ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
ZZVZ v Českej republike definuje SKD ako časť informačného systému o verejnom obstarávaní, ktorá slúži dodávateľom na preukázanie základnej spôsobilosti podľa § 74 ZZVZ a profesijnej spôsobilosti podľa § 77 ZZVZ, pričom je prístupná neobmedzeným a diaľkovým prístupom.
1)
Slovenský ZVO definuje ZHS ako verejne prístupný zoznam na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") obsahujúci údaje podľa § 155 ZVO.
2)
Podobne ako SKD umožňuje zapísaným hospodárskym subjektom splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO.
3)
Podstatou oboch zoznamov je možnosť ktoréhokoľvek hospodárskeho subjektu preukázať splnenie vyššie definovaných podmienok predložením výpisu z tohto zoznamu. Vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť získania dokladov "bežným" spôsobom (jednotlivo vo vzťahu ku každej zákazke), evidencia v SKD a ZHS slúži na celkové zjednodušenie verejno-obstarávacích postupov.
MOŽNOSŤ PREDKLADAŤ A POVINNOSŤ UZNÁVAŤ
Pri odpovedi na otázku o možnosti a rozsahu preukazovania kvalifikácie na Slovensku výpisom zo SKD a, naopak, výpisom zo ZHS v prípade účasti vo verejnom obstarávaní v Českej republike, v prvom rade treba nahliadnuť do smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len "smernica 2014/24/EÚ"). Smernica 2014/24/EÚ v čl. 60 ods. 2 ustanovuje nasledujúce pravidlo uznávania výpisu z príslušného registra členského štátu:

„Verejní obstarávatelia akceptujú ako dostatočný dôkaz, že na hospodársky subjekt sa nevzťahuje žiadny z prípadov uvedených v článku 57 (dôvody na vylúčenie – pozn. autora), tieto doklady:

a) pokiaľ ide o odsek 1 uvedeného článku, predloženie výpisu z príslušného registra, ako napríklad registra trestov alebo, ak takýto neexistuje, predloženie rovnocenného dokumentu vydaného príslušným súdnym alebo správnym orgánom v členskom štáte alebo krajine pôvodu alebo v krajine, v ktorej je hospodársky subjekt usadený, ktorým sa preukazuje, že príslušné požiadavky boli splnené;

b) pokiaľ ide o odsek 2 a odsek 4 písm. b) uvedeného článku, osvedčenie vydané príslušným orgánom dotknutého členského štátu alebo dotknutej krajiny.“

Smernica 2014/24/EÚ ďalej v čl. 64 ods. 5 ustanovuje, že:
"(...) Verejní obstarávatelia iných členských štátov uplatnia odsek 3
4)
a prvý pododsek tohto odseku
5)
len
na hospodárske subjekty usadené v členskom štáte, ktorý vedie úradný zoznam."
Odseky 3 a 5 sa potom zaoberajú možnosťou predloženia
osvedčenia o zápise vydaného príslušným orgánom alebo osvedčenia vydaného príslušným certifikačným orgánom
a prezumpciou jeho správnosti. Smernica tak ustanovuje rámec pre možnosť členských štátov viesť vlastné registre schválených (kvalifikovaných) subjektov a možnosť týchto subjektov preukazovať svoju kvalifikáciu predložením osvedčenia o zápise v dotknutom registri (a to aj v iných členských štátoch). Verejní obstarávatelia sú napokon povinní akceptovať takéto osvedčenia a bezdôvodne ich nespochybňovať.
Skôr uvedené ustanovenia smernice 2014/24/EÚ vychádzajú zo všeobecných pravidiel fungovania vnútorného trhu Európskej Únie.
6)
Súdny dvor Európskej únie (ďalej len "SDEÚ") riešil otázku vzájomného prepojenia pravidiel fungovania vnútorného trhu EÚ a preukázania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní zápisom do úradných zoznamov iných členských štátov, napríklad v rozsudku z 10. februára 19
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.