Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia zahraničnými osobami

Dátum: Rubrika: Články

Súčasťou tzv. veľkej novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinnej od 31. marca 2022 realizovanej formou zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Veľká novela“), je aj na pohľad marginálna, no prakticky pomerne významná, zmena v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a f) ZVO, ktorá sa týka predovšetkým zahraničných osôb (t. j. osôb so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR), ktoré sa chcú zúčastniť v procese verejného obstarávania v SR. Autori v tomto príspevku osobitne analyzujú praktické dopady tejto zmeny ZVO na účasť zahraničných osôb vo verejných obstarávaniach vyhlásených a realizovaných podľa ZVO v znení účinnom pred Veľkou novelou (t. j. do 30. marca 2022) a vo verejných obstarávaniach vyhlásených a realizovaných podľa ZVO od účinnosti Veľkej novely (t. j. od 31. marca 2022), ako aj na zápis zahraničných osôb do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“) podľa § 152 a nasl. ZVO od účinnosti Veľkej novely (t. j. od 31. marca 2022).

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a f) ZVO v znení účinnom do 30. marca 2022
Pred Veľkou novelou boli podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a f) ZVO nasledovné:
„Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.“
Preukazovanie splnenia skôr uvedených podmienok účasti osobného postavenia pri zahraničných osobách bolo zo strany verejných obstarávateľov, ako aj Úradu v rámci zápisu zahraničných osôb do zoznamu hospodárskych subjektov pred Veľkou novelou konštantne vykladané tak, že zahraničná osoba preukázala splnenie predmetných podmienok účasti osobného postavenia, ak ich spĺňala v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (t.j. napríklad obchodnej spoločnosti so sídlom v Českej republike postačovalo preukázať, že predmetné podmienky účasti osobného postavenia spĺňa vo vzťahu k Českej republike a bolo verejnými obstarávateľmi, resp. Úradom konštatované, že zahraničná osoba spĺňa tieto podmienky účasti osobného postavenia podľa ZVO).
Spojka
"alebo"
by striktne formálne mala byť právne interpretovaná ako alternatíva, t.j. v zmysle, že hospodárskemu subjektu postačuje, ak preukáže splnenie predmetných podmienok účasti osobného postaveniu buď vo vzťahu k SR, alebo štátu sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu osoby. Pri tuzemských osobách (t.j. hospodárskych subjektoch so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom na území SR) je situácia jednoznačná, t.j. tieto preukazujú splnenie predmetných podmienok účasti osobného postavenia vo vzťahu k SR. Pri zahraničných osobách bola pred Veľkou novelou všeobecne akceptovaná prax popísaná vyššie, t.j. zahraničná osoba preukazovala splnenie týchto podmienok účasti osobného postavenia výlučne vo vzťahu k štátu svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Z prechodných ustanovení ZVO v súvislosti s Veľkou novelou (§ 187k ods. 1
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.