Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Stanovenie predpokladanej hodnoty koncesie

Dátum: Rubrika: Články

Tento príspevok nadväzuje na už publikovaný príspevok autorov na tému „Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky – základný determinant úspešnosti procesu verejného obstarávania“, pričom v tomto príspevku autori osobitne adresujú a analyzujú problematiku stanovenia predpokladanej hodnoty špecifického typu zákaziek na stavebné práce alebo služby – koncesií podľa § 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V rámci tohto príspevku upozorňujeme na potenciálne problematické aspekty stanovenia predpokladanej hodnoty koncesie a poukazujeme na recentnú rozhodovaciu a metodickú prax slovenského Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ďalej len „ÚOHS“), ktorá sa týka stanovenia predpokladanej hodnoty koncesie. 

KONCESIA AKO ŠPECIFICKÝ TYP ZÁKAZKY NA STAVEBNÉ PRÁCE ALEBO SLUŽBY
Koncesia prestavuje taký typ zákazky na stavebné práce alebo služby, ktorej špecifikom je, že poskytovaným protiplnením za uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb zo strany verejného obstarávateľa
1)
nie je priama platba za uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb dodávateľovi (koncesionárovi), ale právo dodávateľa (koncesionára) na využívanie stavby alebo poskytovaných služieb na dohodnutý čas, prípadne je toto právo spojené s peňažným plnením.
2)
Koncesie predstavujú časť tzv. verejno-súkromných partnerstiev (tzv. PPP projektov), ktorých základným účelom je získanie pre verejného obstarávateľa výhodnejších podmienok financovania poskytovania služby alebo uskutočnenia stavebných prác určených širokej verejnosti, ktoré by si musel verejný obstarávateľ formou zákazky inak sám obstarať a financovať tým, že sa na projekte bude podieľať súkromný partner, ktorý bude znášať prevádzkové riziko využívania poskytovanej služby alebo vybudovanej infraštruktúry koncovými užívateľmi (verejnosťou). Typickým príkladom koncesie je výstavba cestnej (diaľničnej) infraštruktúry súkromným partnerom (koncesionárom), za čo koncesionár bude mať udelené právo vyberať platby vo forme mýta za využívanie tejto stavebnej infraštruktúry verejnosťou po stanovený čas, či výstavba akejkoľvek stavby alebo poskytovanie akejkoľvek služby, ktorá má slúžiť verejnosti, pri ktorej je možné uvažovať o prenose prevádzkového rizika na koncesionára v rámci využívania tejto služby či infraštruktúry (napr. výstavba športoviska, divadla, trhoviska a pod.).
Vo všeobecnosti je však možné konštatovať, že v podmienkach Slovenskej republiky je obstarávanie stavebných prác alebo služieb formou koncesie zo strany verejných obstarávateľov málo využívané.
Uvedené konštatovanie si dovoľujeme podporiť odkázaním aj na oficiálnu Informáciu o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2019 vypracovanú ÚVO, z ktorej vyplýva, že v roku 2018 boli úspešne zrealizované len dva postupy vo verejnom obstarávaní formou nadlimitnej koncesie so súhrnnou hodnotou 72,862 mil. eur a v roku 2019 dokonca ani jeden, pričom tri postupy vo verejnom obstarávaní formou nadlimitnej koncesie boli zrušené.
3)
Z Informácie o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2019 ďalej vo vzťahu k podlimitným koncesiám vyplýva, že v súhrnných správach verejných obstarávateľov ÚVO identifikoval celkovo 56 zmlúv uzatvorených postupom podlimitnej koncesie podľa ZVO.
4)
Skutočnosť, že zabezpečovanie poskytovania verejných statkov vo forme koncesií v Slovenskej republike nie je rozšírené nielen na štátnej úrovni, no predovšetkým na úrovni územnej samosprávy, považujeme za nevyužitú príležitosť, ktorá zostáva nevyužitá predovšetkým z dvoch zákl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.