Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Strach z finančných opráv (korekcií) ukladaných za porušenie zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Strach z finančných opráv (korekcií) je častým dôvodom, pre ktorý sa potenciálny prijímateľ eurofondov rozhodne o eurofondy nežiadať. SR je v čerpaní eurofondov na chvoste EÚ, a preto je potrebné sa otvorene venovať aj tejto obávanej téme. Treba povedať, že na jednej strane proces ukladania korekcií nie je neprehľadným procesom, v ktorom prijímateľ nemá možnosť brániť svoje práva. Na druhej strane však treba zároveň dodať, že ukladanie korekcií ma svoje medzery, ktoré neboli dlhodobo riešené, a legislatíva spolu s judikatúrou tieto medzery, spôsobujúce právnu neistotu, zatiaľ adresuje nekonzistentne. 

Finančné opravy, tzv. korekcie, sú vo svojej podstate pokuty, ktoré ukladá spravidla poskytovateľ finančného príspevku (zvyčajne ide o eurofondy), ak prijímateľ, ktorý čerpal finančný príspevok, poruší zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej len "zmluva o NFP"), resp. poruší zákon. V tomto článku sa budeme venovať porušeniam zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), t.j. prípadom, keď prijímateľ pri využívaní príspevku uplatnil nesprávne, nezákonne postupy verejného obstarávania.
Výška tejto finančnej opravy sa určuje podľa typu porušenia. Môže ísť o relatívne nízke finančné opravy vo výške 5% (napr. ak verejný obstarávateľ neodôvodní nerozdelenie zákazky na časti), alebo vo výške 10% (napr. ak opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť). Alebo môže ísť aj o vyššie finančné opravy, t.j. vo výške 25% (napr. ak určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky), alebo dokonca vo výške 100% (napr. v prípade rozdelenia predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky). Presný opis porušení s prislúchajúcou výškou finančnej opravy možno nájsť v Metodickom pokyne CKO č. 5.
1)
Z procesného hľadiska poskytovateľ finančnú opravu uplatňuje tak, že zašle prijímateľovi, ktorý porušil zmluvu o NFP (resp. zákon), správu o zistenej nezrovnalosti a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov (výzva), v ktorej uvedie, že zistil určité porušenie (mnohokrát pri tzv. opätovnej kontrole), a preto ukladá finančnú opravu v prislúchajúcej výške, pričom zaplatená musí byť v tam stanovenej lehote (zvyčajne niekoľko mesiacov, dlhšie lehoty začali poskytovatelia stanovovať najmä v dôsledku situácie spôsobenej pandémiou COVID-19).
Ak finančnú opravu prijímateľ neuhradí, potom poskytovateľ podá podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý porušenie preskúma. Ak Úrad pre verejné obstarávanie zistí porušenie, začína správne konanie o uložení pokuty, v ktorom mu je táto finančná oprava uložená spoločne s ďalšou sankciou v dôsledku neuhradenia korekcie v stanovenej lehote podľa žiadosti o vrátenie finančného príspevku (podľa zákona č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.