Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti v podmienkach fondov Európskej únie

Dátum: Rubrika: Články

Pri projektoch financovaných z fondov Európskej únie (ďalej aj "fondy EÚ") je mimoriadne dôležité dodržať princípy hospodárnosti, čo je nevyhnutná požiadavka na klasifikovanie výdavkov ako oprávnených. Je potrebné si uvedomiť, že finančné zdroje Európskej únie vynakladané na projekty, ktoré prejdú odborným hodnotením, nie sú "peniaze zadarmo", a tak ich nie je možné použiť na aktivity za akúkoľvek cenu, ale za cenu, ktorá je zvyčajná s ohľadom na predmet a charakter projektu. Preto je dôležité dodržiavať princípy hospodárnosti a nie je adekvátne spochybňovať, prečo je overovanie hospodárnosti téma, na ktorej záleží Európskej komisii, ktorá finančné zdroje na eurofondové projekty poskytuje. Druhou stranou mince je, aby pravidlá na overovanie hospodárnosti boli nastavené primerane, aby nepredstavovali nadmernú administratívnu záťaž, keď samotné overenie hospodárnosti nezodpovedá veľkosti eurofondovej investície. Jednoducho povedané, pravidlá na overenie hospodárnosti by mali byť racionálne, aby sa opakovane nerobili prieskumy trhu tam, kde už prieskumy trhu a hospodárska súťaž prebehli. Základný rámec pravidiel na overenie hospodárnosti predstavuje Metodický pokyn č. 18 z dielne Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej aj "CKO") - sekcia na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Predmetný metodický pokyn by mal byť ku koncu októbra 2019 aktualizovaný, pričom novou a podstatnou zmenou bude zavedenie nového nástroja na overenie hospodárnosti, ktorým je ukončené verejné obstarávanie. Za akých podmienok bude ukončené verejné obstarávanie nástrojom na overenie hospodárnosti si vysvetlíme v tomto článku.

 

Ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti v podmienkach fondov európskej únie
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 13-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
V akých fázach implementácie projektu možno overovať hospodárnosť
Najskôr by sme si mali zodpovedať otázku, kto overuje hospodárnosť eurofondových projektov. Sú to riadiace orgány, spravidla ministerstvá zodpovedné za vykonávanie operačného programu. Príslušný riadiaci orgán musí zabezpečiť, aby výdavky viažuce sa na projekt boli predmetom overenia hospodárnosti aspoň raz počas realizácie projektu, a to najneskôr pred prvým preplatením výdavkov zaradených do žiadosti o platbu. Riadiaci orgán posudzuje oprávnenosť výdavkov projektu z hľadiska hospodárnosti v jednej z nasledujúcich etáp implementácie:
-
konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok (etapa schvaľovania projektu),
-
priebeh realizácie projektu - administratívna finančná kontrola žiadosti o platbu (zaradenie konkrétnych výdavkov vyplývajúcich z účtovných dokladov do tzv. žiadostí o platbu),
-
verejné obstarávanie a obstarávanie, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní").
Ak riadiaci orgán overil hospodárnosť v konaní o žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo ak ukončené verejné obstarávanie spĺňa ďalej v texte predstavené podmienky, môže sa riadiaci orgán v priebehu realizácie projektu odvolať na predchádzajúce overenie hospodárnosti za predpokladu, že vykonané overenie hospodárnosti považuje za dostatočné a zároveň za splnenia podmienky, že sa neobjavili nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie hospodárnosti výdavkov. V konaní o žiadosti o nenávratný finančný príspevok (etapa schvaľovania projektu) musí byť určitým spôsobom overená hospodárnosť vždy, keďže odborný hodnotiteľ, ktorý prideľuje body projektu, ako jednu z povinných otázok posudzuje aj hospodárnosť výdavkov projektu, k čomu mu však môže pomôcť ukončené verejné obstarávanie, ktoré už bolo riadiacim orgánom skontrolované. Ak verejné obstarávanie v tejto fáze ešte nie je ukončené alebo skontrolované zo strany riadiaceho orgánu, odborný hodnotiteľ posúdi hospodárnosť nárokovaných výdavkov na základe svojej odbornosti, skúsenosti a znalosti v kombinácii s posúdením relevantnosti žiadateľom predloženej dokumentácie na preukázanie hospodárnosti výdavkov (napr. prieskum trhu realizovaný žiadateľom) V prípade, že má odborný hodnotiteľ pochybnosti o hospodárnosti predmetných výdavkov upl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.