Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vymedzenie rozsahu oprávnenia na realizáciu predmetu zákazky

Dátum: Rubrika: Články

V jednom z predchádzajúcich čísiel časopisu1) sme analyzovali možnosti preukazovania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") uchádzačmi2) vo verejnom obstarávaní. Aj v tomto článku ostaneme pri tejto podmienke účasti, pričom sa však pozrieme na právnu úpravu a výklad týkajúci sa povinného rozsahu jej preukazovania.

 

Vymedzenie rozsahu oprávnenia na realizáciu predmetu zákazky
Jozef
Bálint
vyštudoval právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Momentálne pôsobí v oblasti energetiky, u jedného z najväčších obstarávateľov na Slovensku, kde sa prevažne venuje komplexnému zabezpečovaniu zadávania nadlimitných zákaziek. V minulosti pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie, kde získal skúsenosti aj v oblasti kontrolnej činnosti a rozhodovacej praxe vo verejnom obstarávaní.
Podľa1) § 32 ods. 12) písm. e) ZVO sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto, okrem iného, spĺňa podmienku účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby. Túto podmienku má uchádzač alebo záujemca podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukázať doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Platí, že uvedená podmienka účasti na preukázanie oprávnenia na realizáciu predmetu zákazky je najčastejšie požadovanou podmienkou účasti v rámci verejného obstarávania realizovaného na Slovensku, a to pri všetkých typoch zákaziek3).
Stručne k vývoju tejto podmienky účasti
Pre celkový obzor v tejto problematike si stručne zopakujeme vývoj tejto podmienky účasti v poslednom období.
V zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 25/2006 Z.z.") sa po nadobudnutí jeho účinnosti požadoval doklad na preukázanie oprávnenia dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. Novelizáciou zákona č. 25/2006 Z.z. sa s účinnosťou od 1. januára 2010 zovšeobecnila definícia požadovaného dokladu na doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Ďalšia úprava tejto podmienky účasti nastala 1. júla 2013, kedy bolo v § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. precizované, že verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti, a to, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť
.
Rozsah preukazovania/preverovania splnenia uvedenej podmienky účasti počas platnosti zákona č. 25/2006 Z.z. ovplyvnili aj výkladové stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad"). Výkladové stanovisko č. 2/2012 k vtedajšiemu § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. uvádzalo, že verejný obstarávateľ4)je povinný v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
precizovať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo väzbe na predmet zákazky
. Už necelý polrok po tomto výkladovom stanovisku však Úrad vydal ďalšie výkladové stanovisko č. 3/2013, kde uviedol, že splnenie uvedenej podmienky účasti sa má preukazovať
vo vzťahu k hlavnému predmetu zákazky
. Verejní obstarávatelia teda mali v oznámení uviesť, aké oprávnenie sa na plnenie predmetu zákazky vyžaduje v závislosti od hlavného charakteru zákazky.
Po nadobudnutí platnosti a účinnosti zákona o verejnom obstarávaní došlo zatiaľ k poslednej zmene ponímania rozsahu preukazovania splnenia analogickej podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, keď požiadavka na preukazovanie oprávnenia vo vzťahu k aspoň jednému predmetu zákazky (čo bolo vykladané vo vzťahu k hlavnému predmetu zákazky) bola nahradená požiadavkou na predloženie dokladu o oprávnení,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky
bez bližšieho špecifikovania.
Súčasný výklad podľa metodických usmernení
Ani po prijatí nového zákona o verejnom obstarávaní nebolo spočiatku jasné, akým spôsobom sa budú v praxi vykladať slová "ktorý zodpovedá predmetu zákazky", a to najmä čo sa týka rozsahu takéhoto predmetu.
Metodické usmernenia Úradu5)následne konštatovali opustenie koncepcie tzv. "hlavného predmetu zákazky" a potrebu preukázania zodpovedajúceho oprávnenia vo väzbe na celý predmet zákazky. V metodickom usmernení Úradu č. 9554-5000/2016 zo 14. júna 2016 sa výslovne uvádza, že:
"V zásade je potrebné uviesť, že zákon o verejnom obstarávaní opúšťa koncepciu tzv. ,hlavného predmetu zákazky', a je potrebné preukázať zodpovedajúce oprávnenie vo väzbe na predmet zákazky. Možnosti preukázať takéto oprávnenie však zostávajú nezmenené, t.j. je možné využiť priamo oprávnenie záujemcu/uchádzača, inštitút skupiny dodávateľov alebo kapacity tretích osôb.
Ak je na realizáciu predmetu zákazky potrebných viac oprávnení je na mieste, aby uchádzač/záujemca preukázal, že je oprávnený realizovať celý predmet zákazky, či už sám svojimi kapacitami, alebo kapacitami iných osôb, ktoré budú plniť tú-ktorú konkrétnu činnosť požadovanú vykonať v rámci zákazky.
Je v súlade s princípom transparentnosti, aby verejný obstarávateľ/obstarávateľ už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania špecifikoval, aké konkrétne oprávnenie požaduje preukázať od uchádzača/záujemcu pri dodržaní princípu nediskriminácie potenciálnych zahraničných hospodárskych subjektov."
Uvedeným metodickým usmernením bolo povedané, že uchádzač by mal v zmysle zákona o verejnom obstarávaní preukazovať dispozíciu oprávnením, či už na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služby, na výkon
prakticky všetkých činností, ktoré sú predmetom realizácie pri tej-ktorej zákazke, teda vo vzťahu k celému predmetu zákazky
. Súčasne treba poznamenať, že Úrad v súvislosti s uvedeným výkladom vyslovil názor, že verejný obstarávateľ by mal v súlade s princípom transparentnosti už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania špecifikovať,
aké konkrétne oprávnenie požaduje
preukázať od uchádzača alebo záujemcu. A práve tento posledný odsek metodického usmernenia opäť raz otvoril otázku, v akej miere sú povinní verejní obstarávatelia špecifikovať požadované oprávnenia na realizáciu predmetu zákazky už v čase vyhlásenia verejného obstarávania.
Rozhodnutie Úradu o námietkach
Nadväzujúc na právny názor uvedený v metodickom usmernení, Úrad ešte 20. augusta 2018 vydal rozhodnutie č. 5431-6000/2018-OD (ďalej aj "rozhodnutie"), ktoré rieši práve problematiku rozsahu požadovaného, resp. vyhodnocovaného oprávnenia na realizáciu predmetu zákazky.
V predmetnom prípade uchádzač podal námietku, pretože bol vylúčený z dôvodu:
-
podľa § 40 ods. 6 písm. i) ZVO, keďže nepredložil živnostenské oprávnenie na remeselnú činnosť "podlahárstvo",
-
podľa § 53 ods. 1 v spojení s § 53 ods. 5 písm. d) ZVO, keďže kontrolovaný mal za to, že v rámci vysvetlenia došlo k zmene ponuky.
V ďalšom texte sa budeme zaoberať prvým dôvodom vylúčenia. Úrad k nemu v rozhodnutí uviedol nasledujúce:
24. V oddiele II. "Predmet zákazky", bod II. 1. 4 "Stručný opis" výzvy na predkladanie ponúk sa uvádza:
"Predmetom zákazky je rekonštr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.