Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Výnimka z aplikácie postupov verejného obstarávania na poskytovanie služieb civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva neziskovou organizáciou alebo združením ?

Dátum: Rubrika: Články

V súlade s § 1 ods. 2 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") sa tento zákon nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo združenie, zodpovedajúca kódom Spoločného slovníka verejného obstarávania (ďalej aj "CPV kódy") 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 okrem služby prepravy pacientov vozidlami slúžiacimi na prepravu pacientov. Uvedené ustanovenie predstavuje národnú transpozíciu čl. 10 písm. h) smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej aj "smernica 2014/24"), resp. čl. 10 ods. 8 písm. g) smernice 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (ďalej aj "smernica 2014/23") a ustanovuje osobitnú exempciu z aplikácie pravidiel verejného obstarávania, pokiaľ ide o civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo združenie, zodpovedajúca kódom CPV 75250000-3 Služby požiarnych zborov a záchranné služby, 75251000-0 Služby požiarnych zborov, 75251100-1 Požiarnické služby, 75251110-4 Prevencia proti požiarom, 75251120-7 Hasenie lesných požiarov, 75252000-7 Záchranné služby, 75222000-8 Civilná ochrana, 98113100-9 Služby jadrovej bezpečnosť a 85143000-3 Služby sanitárnych vozidiel. Uvedená výnimka sa však nevzťahuje na služby prepravy pacientov vozidlami slúžiacimi na prepravu pacientov, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim tzv. sociálnych služieb a iných osobitných služieb (pozri prílohu č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní).

 

Výnimka z aplikácie postupov verejného obstarávania na poskytovanie služieb civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva neziskovou organizáciou alebo združením ?
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v Advokátskej kancelárii REVICKÝ a partneri, s. r. o. Bratislava, spolupracujúcej so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o. Tie zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a komplexné poradenské služby v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora vrátane prvozápisu do registra partnerov verejného sektora, s identifikáciou konečných užívateľov výhod, prípravou tzv. verifikačného dokumentu a iné služby spojené s registrom partnerov verejného sektora. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií najmä z oblasti verejného obstarávania.
Zdanlivo jasné ustanovenie však nie je v praxi celkom jednoznačné, preto sme sa rozhodli podať bližší výklad tejto exempcie. V prvom rade je potrebné poukázať na štruktúru čl. 10 písm. h) smernice 2014/24, resp. čl. 10 ods. 9 písm. g) smernice 2014/23, ktorý obsahuje jednu výnimku a jedno vyňatie z výnimky. Toto ustanovenie totiž vylučuje z pôsobnosti klasických pravidiel verejného obstarávania zákazky alebo koncesie na služby civilnej obrany, civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, pri splnení dvoch podmienok, a to aby tieto služby zodpovedali kódom CPV uvedeným v tomto ustanovení a aby ich poskytovali neziskové organizácie alebo združenia. Toto vylúčenie by však nemalo presahovať prísne nevyhnutné hranice.
Na aplikovateľnosť tejto výnimky sa tak vyžaduje kumulatívne splnenie všetkých znakov, a to:
-
musí ísť o civilnú zákazku alebo koncesiu,
-
predmetom je služba civilnej ochrany alebo služba prevencie nebezpečenstva,
-
službu poskytuje nezisková organizácia alebo združenie,
-
služba musí zodpovedať kódom slovníka obstarávania 75250000-3 Služby požiarnych zborov a záchranné služby, 75251000-0 Služby požiarnych zborov, 75251100-1 Požiarnické služby, 75251110-4 Prevencia proti požiarom, 75251120-7 Hasenie lesných požiarov, 75252000-7 Záchranné služby, 75222000-8 Civilná ochrana, 98113100-9 Služby jadrovej bezpečnosť a 85143000-3 Služby sanitárnych vozidiel okrem služby prepravy pacientov vozidlami slúžiacimi na prepravu.
Prvý klasifikačný znak tejto výnimky, t.j. existencia civilnej zákazky, resp. koncesie, je síce pomerne osobitným problémom, no až na veľmi špecifické situácie by s ním nemal byť v praxi problém, keďže ak by nešlo o civilnú zákazku alebo koncesiu, zákon o verejnom obstarávaní by sa rovnako neuplatňoval.
Druhým definičným znakom je predmet samotnej služby, ktorá musí byť službou civilnej ochrany (či obrany) alebo službou prevencie nebezpečenstva. Pokiaľ ide
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.