Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vyžadovanie dispozície betonárne ako diskriminačná podmienka účasti

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Úrad verejného obstarávania (ďalej aj "Úrad") v rozhodnutí č. 8606-6000/2019-OD má za to, že nebolo nevyhnutné, aby uchádzač v predmetnom verejnom obstarávaní už vo fáze preukazovania splnenia podmienok účasti disponoval výrobňou obaľovacej zmesi a betonárňou alebo mal uzatvorenú s vlastníkmi zmluvu o nájme, resp. zmluvu o budúcej zmluve.

 

Vyžadovanie dispozície betonárne ako diskriminačná podmienka účasti
JUDr.
Juraj
Tkáč
Z rozhodnutia
26. Kontrolovaný vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky "Cesta I/75 Š. - obchvat" vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej aj "vestník") č. 79/2019, 23. apríla 2019 pod zn. 8455 - MSP. V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 60 316 898 eur bez DPH, ide o nadlimitnú zákazku na stavebné práce. Dňa 3. mája 2019 doručil navrhovateľ kontrolovanému žiadosť o nápravu, ktorá bola vybavená listom "Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu", ktorý bol odoslaný/doručený prostredníctvom systému EVO (t.j. systému Elektronického verejného obstarávania) 9. mája 2019. Dňa 20. mája 2019 navrhovateľ doručil námietky Úradu v listinnej a kontrolovanému v elektronickej podobe, ktoré smerovali podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých kontrolovaným.
27. V bode 3.3, časť I. 3 "Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO", časť l.2 "Podmienky účasti uchádzačov", zväzku 1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov kontrolovaný vyžadoval nasledujúce:
"...predložiť údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. (...) Stroje a vybavenie na živičné práce: (...) výrobňa obaľovacej zmesi s automatickým dávkovaním celulóznych vlákien a automatickým dávkovaním tekutých prísad pre výrobu SMA (ďalej aj ,výrobňa obaľovacej zmesi'), iné špeciálne stroje a vybavenia (...) betonáreň s hodinovým výkonom minimálne 130 m3/h, 2 ks [nové znenie: betonáreň s hodinovým výkonom minimálne 80m3/h, 2 ks alebo ekvivalent iného počtu betonárok s požadovaným celkových výkonom 200 m3/h (ďalej aj ,betonáreň')]. K týmto strojom a zariadeniam uchádzač uvedie: popis (typ/značka/model/výkon/kapacita), počet kusov, vek (roky), či sú vo vlastníctve, percentuálny podiel vlastníctva (V) alebo či si ich prenájme (P) alebo ich vlastní subdodávateľ (S) a krajinu pôvodu. Fotokópiu technického preukazu predkladá len úspešný uchádzač v rámci výzvy na súčinnosť."
28. Navrhovateľ 3. mája 2019 doručil kontrolovanému prostredníctvom systému EVO žiadosť o nápravu, v ktorej namietal už uvedené podmienky účasti a žiadal kontrolovaného o vymazanie položiek výrobňa obaľovacej zmesi a betonáreň zo súťažných podkladov.
29. Okrem navrhovateľa podali žiadosť o nápravu ďalší 4 záujemcovia, pričom tri žiadosti o nápravu sa týkali podmienok účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO. Prvý záujemca žiadal o úpravu podmienky účasti vo vzťahu k betonárni na znenie "betonáreň s celkovým hodinovým výkonom 150 m3/h 2 ks, alebo ekvivalent iného počtu betonárok s požadovaným celkových výkonom 150 m3/h". Kontrolovaný vybavil túto žiadosť o nápravu tak, že zmenil znenie namietanej podmienky účasti na "Betonáreň s hodinovým výkonom min 80 m3/h 2 ks, alebo ekvivalent iného počtu betonárok s požadovaným celkových výkonom 200 m3/h." Úrad na doplnenie uvádza, že túto zmenu kontrolovaný oznámil vo vestníku až 21. mája 2019, a to "Oznámením o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende č. 100/20
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.