Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Záväzok ručenia štatutára za vady plnenia uchádzača

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Podmienka ručenia štatutára úspešného uchádzača podľa § 303 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj "OBZ" alebo "Obchodný zákonník") za prípadné zmluvné pokuty, ktoré by dostal dodávateľ od verejného obstarávateľa, je diskriminačná, keďže existujú iné formy zabezpečenia záväzku (napr. forma bankovej záruky). Rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "rada") z 24. januára 2019, č. 14346-9000/2018

 

Záväzok ručenia štatutára za vady plnenia uchádzača
JUDr.
Juraj
Tkáč
Zistenia rady
29. Po preskúmaní dokumentácie kontrolovaného k predmetnej zákazke a administratívneho spisu z konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy rada zistila nasledujúce skutočnosti:
30. Kontrolovaný vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2017 z 31. marca 2017 pod značkou 4045 - WYP uverejnil výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie predmetu zákazky "Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Bystrička". Pri zadávaní tejto zákazky kontrolovaný zvolil postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska podľa § 108 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 113 až 116 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"). V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 303 309,01 eur bez DPH ide o podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Táto zákazka má byť financovaná z fondov Európskej únie, konkrétne z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Kontrolovaný evidoval v predmetnom verejnom obstarávaní 1 záujemcu. V lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 27. apríla 2017 do 10:00 hod. predložil ponuku 1 uchádzač, a to spoločnosť XX, ktorého kontrolovaný vyhodnotil ako úspešného uchádzača.
31. V časti IV "Obsah ponuky" v bode 16. 2. 7 súťažných podkladov kontrolovaný ustanovil, cit.: "Návrh zmluvy bez uvedenia návrhov na plnenie ustanovených kritérií v jednom vyhotovení doplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača a ručiteľom ako fyzickou osobou (fyzická osoba musí byť zároveň aj štatutárom alebo spoločníkom uchádzača) bez príloh zmluvy. V prípade, ak ponuku predkladá fyzická osoba, podpisuje zmluvu len raz."
32. V čl. 8 "Zmluvné pokuty" v bode 8. 10 návrhu zmluvy o dielo, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov, kontrolovaný ustanovil, cit.: "Ak si zhotoviteľ neplní záväzky z tejto zmluvy, je zaviazaný na úhradu zmluvnej pokuty. Ak zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený požadovať jej zaplatenie od ručiteľa zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ svojím konaním spôsobí objednávateľovi škodu, ručí podľa § 303 a nasl. OBZ za túto škodu spoločne a nerozdielne v plnom rozsahu aj ručiteľ zhotoviteľa, čo svojím vlastnoručným podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuje."
33. Popri skutočnostiach uvedených v odvolaní, kontrolovaný vo vyjadrení ku kontrolným zisteniam Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "úrad") vo vzťahu k zistenej skutočnosti č. 1 argumentuje tiež tým, že ručenie prostredníctvom banky je pre uchádzačov oveľa drahší a administratívne náročnejší spôsob ručenia. Formu ručenia prostredníctvom spoločníka/konateľa pritom zvolil z nasledujúcich dôvodov:
-
Spoločník/konateľ zhotoviteľa sú priamo zainteresovaní na riadnom plnení záväzkov spoločnosti vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, preto ručenie týchto osôb zásadným spôsobom zvyšuje ich záujem na riadnom plnení záväzkov. V bankovom, leasingovom a obdobnom peňažnom styku je ručenie spoločníkom/konateľom úplne štandardným nástrojom na ochranu záujmov veriteľa.
-
Pre obec je investícia takéhoto rozsahu natoľko zásadná, že prípadné nesplnenie záväzkov a nevymožiteľnosť od právnickej osoby by fakticky znamenala pre obec automaticky nútenú správu, preto je potrebné zabezpečiť záväzky zhotoviteľa aj takýmto doplnkovým právnym inštitútom. Postavenie spoločníka/konateľa v spoločnosti zakladá najsilnejší ručiteľský záväzok (keďže tieto osoby sú priamo zainteresované na splnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo).
-
Ručenie akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou, ktor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.