Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zelené verejné obstarávanie v samospráve (1. časť)

Dátum: Rubrika: Články Zo seriálu: Zelené verejné obstarávanie v samospráve

Uznesením vlády SR č. 92 z 27. februára 2020 boli vydané metodiky zeleného verejného obstarávania pre produktové skupiny: cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania. Uvedeným uznesením bola ministrom a predsedom ústredných orgánov štátnej správy od 1. 7. 2020 uložená povinnosť uplatňovať pri obstarávaní tovarov a služieb pri produktových skupinách cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory k príslušným opisom predmetov obstarávania podľa ich CPV kódov aj vhodné environmentálne charakteristiky. V príspevku prinášame krátky model využitia európskych environmentálnych charakteristík pre produktovú skupinu počítače, ktoré sa v samosprávach musia od 1. 7. 2020 obstarávať na zeleno.

Zelené verejné obstarávanie
je dôležitý nástroj na dosiahnutie cieľov environmentálnej politiky, ktoré sa týkajú zmeny klímy, využívania zdrojov a udržateľnej spotreby a výroby najmä vzhľadom na význam výdavkov verejného sektora, na tovary a služby v Európe. Zelené verejné obstarávanie je v oznámení Európskej komisie s názvom Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie
1)
vymedzené ako:
"Proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby a práce so zníženým environmentálnym vplyvom v celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by získali inak."
Objem verejného obstarávania v Európskej únii (ďalej len "EÚ"), t.j. obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác samosprávami a verejnými inštitúciami sa odhaduje na približne 19% celkového hrubého domáceho produktu Európskej únie, čo predstavuje cca 2 bilióny eur. Jeho význam sa v rôznych členských krajinách Európskej únie značne odlišuje a pohybuje sa od 11% až po 20% hrubého domáceho produktu jednotlivých členských krajín. /2/?V TED (
Tenders Electronic Dayly
- oznámenia o vyhlásených verejných obstarávaniach v rámci EÚ) sú publikované zákazky v hodnote 300 miliárd eur ročne + podlimitné zákazky v každom členskom štáte. Medzi dominantné oblasti verejného obstarávania patria infraštruktúra, odpadové hospodárstvo, energie a pod. Strategický význam vo verejnom obstarávaní má podpora zodpovedných (environmentálnych a sociálnych politík). V Slovenskej republike problematiku zeleného verejného obstarávania upravujú nasledujúce dokumenty:
1.
Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike v rokoch 2016 - 2020, t.j.
ktorý stanovuje používanie GPP na úrovni
50%
zo všetkých zákaziek a z celkového objemu zákaziek vo verejnom obstarávaní.
2.
Environmentálna stratégia Slovenskej republiky do roku 2030 -
stanovuje, že Slovenská republika bude zeleným verejným obstarávaní zabezpečovať
70%
z celkového množstva zákaziek vo verejnom obstarávaní.
V prípade,
že sa už pri obstarávaní pre výber tovarov a služieb zohľadní aspekt ochrany životného prostredia, dá sa tak významným spôsobom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti
. Dopyt po ekologicky efektívnych produktoch motivuje dodávateľov k širšej ponuke tovarov a služieb, ktoré spĺňajú moderné požiadavky na kvalitu a ochranu životného prostredia. Pre firmy a pre orgány verejnej správy sa inovatívne environmentálne obstarávanie môže stať prostriedkom na dosiahnutie vysokého stupňa pokroku. Pre obyvateľov má zelené verejné obstarávanie význam v efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov štátu počas životného cyklu produktov, v ochrane životného prostredia a ochrane zdravia.
Zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike už existuje v strategických dokumentoch od roku 2001, avšak ani počas tohoto obdobia sa nepodarilo výraznejším spôsobom uplatniť v praxi používanie tohoto nástroja. Slovenská republika má stanovený cieľ, a to používanie zeleného verejného obstarávania u 50% zákaziek realizovaných cez verejné obstarávanie, v Envirostratégii do roku 2030 sa dokonca udáva 70% používanie zeleného verejného obstarávania, avšak aktuálne štatistiky udávajú mieru používania len 3,5%. Ochrana životného prostredia má dôležitý vplyv na zachovanie životných podmienok minimálne v stave, v akom ho poznáme v súčasnosti.
Implemantáciou tzv. environmentálnych charakteristík do procesu verejného obstarávania je možné nie len obmedziť znečistenie ovzdušia, vôd a pôdy, zníženie emisií jedovatých aj skleníkových plynov, ale taktiež zefektívniť náklady vynaložené na tovar, službu alebo stavebnú prácu použitím nákladov na životný cyklus ako kritérium hodnotenia. Zelené verejné obstarávanie tak okrem finančných úspor predstavuje aj významný nástroj environmentálnych politík
.
V tomto článku Vám prinášame krátky model využitia európskych environmentálnych charakteristík pre produktovú skupinu
počítače a monitory
s modelom hodnotiacich nákladov na životný cyklus s použitím vzorca pre výpočet ce
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.