Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Dovolacie konanie. Prípustnosť dovolania

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 115/2020 Prameň: ZSP. Zväzok: 6 Ročník: 2020 Strana: 256 Číslo: 56/2020

Bezdôvodné obohatenie v spotrebiteľskom vzťahu - plynutie subjektívnej premlčacej lehoty. Posúdenie prípustnosti dovolania

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 51/2020 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2020 Strana: 165 Číslo: 35/2020

Dovolanie podané elektronicky advokátom

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 484/2019 Prameň: Zb.Us. Číslo: 11/2020

Nakladanie s finančnými prostriedkami obce

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 163/2019 Prameň: Zb.Us. Číslo: 9/2020

Aplikácia § 390 CSP

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 282/2019 - 48 Prameň: ASPI

Nové dôkazy v odvolacom konaní

Ústavný súd SR - senát Spzn: III. ÚS 141/2019 - 10 Prameň: ASPI

Autorizácia elektronických podaní

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 521/2019 Prameň: Zb.Us. Číslo: 64/2019

Primeranosť výšky náhrady trov konania

Ústavný súd SR - senát Spzn: III. ÚS 114/2017 - 87 Prameň: ASPI

Zásada perpetuatio fori

Ústavný súd SR - senát Spzn: IV. ÚS 163/2019 - 22 Prameň: ASPI

Nečinnosť sudcu pri vznesenej námietke zaujatosti

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 384/2019 Prameň: Zb.Us. Číslo: 62/2019

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 220/2019 - 27 Prameň: ASPI

Príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie sporu

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 356/2019 - 27 Prameň: ASPI

Neodkladné opatrenie a svojvôľa všeobecného súdu

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 191/2019 Prameň: Zb.Us. Číslo: 30/2019

Porušenie práva na spravodlivé súdne konanie

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 168/2019 - 62 Prameň: ASPI

Fikcia doručenia žaloby fyzickej osobe

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 340/2019 - 9 Prameň: ASPI

K trovám dovolacieho konania

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 453/2019 Prameň: Zb.Us. Číslo: 56/2019

Posúdenie charakteru zodpovednosti za škodu

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 63/2019 - 59 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.