Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Zmena už určenej príslušnosti súdu

Krajský súd Bratislava Spzn: 11CoP/147/2015 Prameň: ASPI

Zásada perpetuatio fori. Miestna príslušnosť súdu

Krajský súd Bratislava Spzn: 5NcC/10/2015 Prameň: ASPI

Udelenie povolenia na pobyt cudzinca. Zákonom stanovené podmienky

Krajský súd Bratislava Spzn: 1S/100/2014 Prameň: ASPI

Pristúpenie do konania. Trovy konania - zastavenie konania

Krajský súd Bratislava Spzn: 11Co/119/2014 Prameň: ASPI

Prevzatie ručiteľského záväzku jedným z manželov

Krajský súd Bratislava Spzn: 8Co/1/2012 Prameň: ASPI

Infozákon a ochrana súkromnoprávnych vzťahov účastníkov zmluvy.

Krajský súd Bratislava Spzn: 5S/1597/2012 Prameň: ASPI

Zaradenie uchádzača do verejnej súťaže na predmet zákazky

Krajský súd Bratislava Spzn: 5S/27/2012 Prameň: ASPI

Prenášanie zodpovednosti za škodu na štát

Krajský súd Bratislava Spzn: 6Co/326/2012 Prameň: ASPI

Kritériá na určenie výšky nemajetkovej ujmy

Krajský súd Bratislava Spzn: 5Co/381/2011 Prameň: ASPI

Prenášanie zodpovednosti za škodu na štát

Krajský súd Bratislava Spzn: 11Co/38/2012 Prameň: ASPI

Právo na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonným trestným stíhaním

Krajský súd Bratislava Spzn: 2Co/192/2010 Prameň: ASPI

Zmluva o pôžičke. Súhlas manželky a relatívna neplatnosť

Krajský súd Bratislava Spzn: 6Co/292/2012 Prameň: ASPI

Verejné obstarávanie - neobvykle nízka cena

Krajský súd Bratislava Spzn: 4S/302/2010 Prameň: ASPI

Informácia o výsledku súdneho konania

Krajský súd Bratislava Spzn: 2S/9/2011 Prameň: ASPI

Podmienky účasti. Splnenie noriem kvality predložením certifikátu

Krajský súd Bratislava Spzn: 4S/111/2011 Prameň: ASPI

Sťaženie spoločenského uplatnenia

Krajský súd Bratislava Spzn: 3Co/275/2011 Prameň: ASPI

Prenesenie príslušnosti. Vykonanie procesných úkonov nepríslušným súdom

Krajský súd Bratislava Spzn: 20CoP/25/2012 Prameň: ASPI

Vybavovanie bežných veci týkajúcich sa spoločných vecí manželov

Krajský súd Bratislava Spzn: 3Co/245/2009 Prameň: ASPI

Právo na povolanie a prípravu naň

Krajský súd Bratislava Spzn: 8Co/62/2011 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.