Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2021

Verejné pripomienkovanie produktov projektu IS eForms

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predmetom projektu IS eForms je vnútroštátna implementácia štandardných formulárov pre procesy verejného obstarávania stanovených Vykonávacím Nariadením Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uvere...

OP ĽZ: Výzva na prestupné bývanie pre obce s MRK v rámci iniciatívy Catchig up – Regions

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 1. októbra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bý...

Fond na podporu umenia zverejnil prvú výzvu na rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 30. septembra 2021 - Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Uzávierka predkladania žiadostí 18.10.2021.

Spustené druhé kolo výzvy na zlepšenie dát vo verejnej správe

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 30. septembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo 2. kolo výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra so zostatkovou alokáciou 9,3 ...

Pripravuje sa výzva na pomoc pre rodiny s deťmi ohrozené koronakrízou

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 30. septembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovalo online rokovanie s odborníkmi, aby identifikovali hlavné problémy a hľadali riešenia ako pomôcť rodinám. Pre túto oblasť vypísať špec...

Septembrové ÚVOdzovky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V prvom jesennom čísle „ÚVOdzoviek“ (pdf, 5MB) sa dočítate o dôležitosti kladenia správne naformulovaných otázok v rámci vysvetľovania ponúk a následnom posúdení dostatočnosti odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky, o nevyhnutnosti vzájomného súladu...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny na október 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou", "Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly", "EVO" a "Súhrnné sp...

Výzva na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Bratislava – 27. septembra 2021 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlásil výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Z...

Výzva na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. septembra 2021 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlásil výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Z...

Výzva na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. septembra 2021 - Dopytovo-orientovaná výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená na zvýšenie kvality kybernetickej a inform...

Európska komisia prijala 32. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 20. septembra 2021 prijala Európska komisia 32. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2020 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o f...

Podcast k Výberu z metodickej a vzdelávacej činnosti za 2. kvartál 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Inštitút verejného obstarávania pravidelne zverejňuje zhrnutie svojej metodickej a vzdelávacej činnosti. V spracovanom dokumente nájdete najčastejšie okruhy otázok, ktoré boli predmetom metodickej práce Úradu pre verejné obstarávanie.

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 24. septembra 2021 (piatok) 12:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Dotácia na monitoring vôd

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. septembra 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd. 

Nová dotačná výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. septembra 2021 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo novú výzvu v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia. Účelom poskytnutia dotácie je podpora kultúry osôb so zdravo...

Výzva v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. septembra 2021 - Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021. Oprávneným žiadateľom sú aj školy a samosprávy. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC al...

Zapojte sa do výzvy pre mladých ľudí v rámci klimatického paktu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. septembra 2021 - Začala sa nová iniciatíva, ktorej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť premeniť svoje nápady, ktoré sa týkajú ochrany klímy, na konkrétne projekty.

OP ĽZ: Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. septembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

OP ĽZ: Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. septembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Výzva pre ZŠ Spolu múdrejší 2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. septembra 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.