Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Náhrada škody (ušlého zisku) spôsobenej porušením povinnosti verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

Dátum: Rubrika: Články

Možnosť uplatňovania náhrady škody spôsobenej neúspešným uchádzačom zo strany (verejného) obstarávateľa je dôležitou, a žiaľ, v praxi slovenských súdov stále neprebádanou a náročnou témou, v ktorej sa prelínajú súkromnoprávne prvky s prvkami verejnoprávnymi. O to viac zaujímavé je sledovať úniovú rozhodovaciu prax (SD EÚ), ako i stúpajúce trendy podávania tohto typu žalôb v Českej republike. Cieľom nasledujúceho článku je oboznámiť čitateľov tak s možnosťou a spôsobom uplatnenia nárokov na náhradu škody (s dôrazom na ušlý zisk), ako aj s vývojom úniovej či českej (nedávnej) súdnej praxe, ktorá sa v poslednom období vyvíja smerom k uznávaniu nárokov poškodených uchádzačov.

Verejné obstarávanie je prísne formalizovaný postup, ktorého cieľom je dosiahnuť tzv. hodnotu za peniaze. Z hľadiska trhu ide však tiež o finančne veľmi zaujímavú "obchodnú príležitosť". Dodávateľom je prostredníctvom striktnej regulácie zaručená (aspoň teoretická) pravdepodobnosť, že ak vynaložia primerané úsilie (a častokrát značné finančné prostriedky) na prípravu ponuky, táto bude vyhodnotená riadne a spravodlivo, resp. (verejný) obstarávateľ uzatvorí zmluvu iba s tým, kto jednak splní všetky objektívne určené podmienky, a jednak predloží za zohľadnenia hodnotiacich kritérií tú najlepšiu ponuku.
Ak tak (verejný) obstarávateľ nespraví, za takto vysúťažené plnenie môže zaplatiť dvakrát - jednak "nesprávnemu" uchádzačovi, ktorý zákazku plní, a jednak
z titulu nároku na náhrady škody (ušlého zisku)
uchádzačovi "neúspešnému", ktorý bol porušením obstarávacích pravidiel o zisk zo zákazky ukrátený. Za týmto účelom musí, samozrejme, poškodený uchádzač preukázať súdu splnenie predpokladov zodpovednosti za škodu (ušlý zisk), a uplatniť tento nárok v korektnej výške.
ÚNIOVÝ A NÁRODNÝ PRÁVNY ZÁKLAD
Priznanie náhrady škody osobám, ktoré boli poškodené porušením pravidiel zadávania zákazky, predstavuje jeden z "opravných prostriedkov", ktoré právo Únie garantuje. [1] Z hľadiska úniovej úpravy je určujúca najmä smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (ďalej len "smernica 89/665") [2], alternatívne smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (ďalej len "smernica 92/13") [3], ktorých cieľom je ochrana uchádzačov proti (verejnému) obstarávateľovi. Z článku 2 ods. 1 písm. c) smernice 89/665 potom vyplýva povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby ich orgány mali právomoc vymáhať náhradu takej škody, ktorá osobám vznikla porušením týchto smerníc zo strany (verejných) obstarávateľov. [4] Garancia inštitútu náhrady škody má pritom podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie za cieľ (ďalej len "SD EÚ"):
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.