Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novela zákona o verejnom obstarávaní - proces voľby a zákonné predpoklady na zvolenie predsedu a vymenovanie podpredsedov Úradu pre verejné obstarávanie

Dátum: Rubrika: Aktuality

Dňa 30. júna 2021 bola vládou SR schválená novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“). V príspevku preto bližšie zhodnotíme právnu úpravu procesu výberu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), právomoc výberovej komisie v tomto procese, ako aj zákonné predpoklady na zvolenie predsedu a vymenovanie podpredsedov ÚVO, ktoré novela ZVO upravuje. Navrhovanú právnu úpravu porovnáme so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“), ktorý pri procese výberu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti taktiež počíta s úlohou osobitnej komisie v tomto procese a súčasne taktiež obsahuje kritériá, ktoré musí osoba kandidujúca do funkcie spĺňať.

Navrhovaná právna úprava sa dotýka napríklad aj ustanovení, na základe ktorých nebude možné uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorého konečným užívateľom výhod je v zákone vymenovaný funkcionár. Ako problematické sa v tomto prípade javí, berúc do úvahy ustanovenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p., nezahrnutie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "NR SR") medzi osoby, s ktorými nebude možné uzatvoriť zmluvu, ak budú konečnými užívateľmi výhod uchádzača.
Vládou schválený návrh je teda kompromisom zahŕňajúcim viaceré pripomienky ÚVO, ktorého návrh bol pôvodne z prípravy vynechaný, no do medzirezortného pripomienkového konania bol napokon predložený. Viaceré z navrhovaných zmien možno hodnotiť pozitívne. O finálnej podobe ZVO však rozhodne až NR SR, ktorej sa návrh zákona predkladá v rámci legislatívneho procesu.
POSTAVENIE VÝBEROVEJ KOMISIE V PROCESE VÝBERU PREDSEDU ÚVO
Na základe § 141 ods. 1 ZVO na čele ÚVO je predseda, ktorý je volený na návrh vlády NR SR. Oproti doterajšej právnej úprave nejde o zmenu, avšak je potrebné doplniť, že sa do procesu výberu predsedu ÚVO zahŕňa pred predložením návrhu kandidátov zo strany vlády SR taktiež ich predchádzajúce vypočutie pred osobitnou výberovou komisiou.
Výberová komisia má odporučiť vláde kandidátov a vypracovať hodnotenie jednotlivých kandidátov, z ktorých následne vláda vyberie dvoch, ktorých predloží na schválenie NR SR. Kladne možno hodnotiť najmä fakt, že členmi výberovej komisie musia byť okrem zástupcov štátnych orgánov (napr. Najvyšší kontrolný úrad SR, Protimonopolný úrad SR) rovnako aj zástupca mimovládnych neziskových organizácií, zástupca verejných obstarávateľov a obstarávateľov, odborník v oblasti verejného obstarávania a odborník v oblasti právnej vedy, teda osoby, ktoré nepatria medzi zložky výkonnej moci. Zahrnutím zástupcov viacerých sektorov sa posilňuje nezávislosť a nestrannosť tejto komisie a zvyšuje pravdepodobnosť, že komisia odporučí vláde vhodného kandidáta.
Na druhej strane treba zdôrazniť, že zákonná úprava neustanovuje presný počet členov výberovej komisie, uvádza len tie osoby, ktoré majú byť jej súčasťou, pričom nevylučuje, aby boli členmi komisie aj ďalšie subjekty. Z toho dôvodu existuje riziko, že výkonná moc bude mať v rámci komisie výraznú väčšinu, čo sa môže negatívnym spôsobom prejaviť na hodnotení a výbere odporúčaných kandidátov.
V navrhovanom ustanovení ďalej absentujú informácie, akým spôsobom sa komisia uznáša. Uvádza sa len, že výberová komisia
"vyhodnotí prihlásených záujemcov o kandidatúru do 15 dní odo dňa verejného vypočutia. Na základe výsledku vyhodnotenia výberová komisia vyhotoví a predloží vláde zápisnicu, ktorej súčasťou bude zoznam odporúčaných kandidátov, spôsob hodnotenia, hodnotenie všetkých prihlásených záujemcov a odlišné hodnotenie člena výberovej komisie, ak o to požiada."
1)
Na základe uvedeného teda nie je jasné, akým spôsobom sa má výberová komisia uznášať. Teda, či je napríklad na prijatie jej rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ako pozitívum možno označiť, že podľa navrhovanej zákonnej úpravy sa navrhuje umožniť podanie aj odlišného hodnotenia členom výberovej komisie. Ďalším pozitívom je skutočnosť, že materiál o vyhodnotení bude zverejnený na webovom sídle Úradu vlády SR, čo by mohlo aspoň do určitej miery zabezpečiť kontrolu zo strany verejnosti.
Ani tieto kladné aspekty
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.