Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní použitím výnimky pre nájom a nadobúdanie existujúcich nehnuteľností

Dátum: Rubrika: Články

V praxi sa často stretávame s prípadmi, keď verejní obstarávatelia z rôznych dôvodov uzatvárajú zmluvy označené ako nájomné zmluvy, či už v právom postavení prenajímateľa verejného majetku, alebo nájomcu súkromného majetku, a to bez použitia postupov verejného obstarávania, no v skutočnosti zadávajú zákazky či koncesie na uskutočnenie stavebných prác, prípadne poskytovanie služieb. Najčastejšie ide o situácie prenájmu verejného majetku (majetku štátu, obcí, vyšších územných celkov či verejnoprávnych inštitúcií) súkromnému sektoru rozširovaním práv a povinností zmluvných strán nájomných zmlúv o stavebné práce (či už rekonštrukciu, alebo, dokonca, výstavbu úplne nových nehnuteľností) alebo je nájomná zmluva uzatvorená s odkladacou podmienkou rekonštrukcie jestvujúcej stavby prenajímateľom podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. V tomto článku sa pokúsime stručne popísať rozdiely medzi typickou nájomnou zmluvou a zákazkou, prípadne koncesiou, a ich porovnaním popísať podstatu toho, za akých okolností dochádza k obchádzaniu zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"), a tým k spáchaniu správneho deliktu podľa § 182 ods. 1 písm. a) ZVO.

 Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. c) ZVO upravuje exempciu z postupov verejného obstarávania na uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností, alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania. Z vlastnej praxe vieme, že táto výnimka je až príliš často aplikovaná za účelom vyhýbania sa postupom verejného obstarávania. Uvedené sa deje aj napriek tomu, že § 1 ods. 16 ZVO explicitne zakazuje zadávanie zákaziek, prípadne koncesií podľa § 1 ods. 2 až 13 ZVO s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní. Najčastejšie sa tak deje tým postupom, že verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ (ďalej zjednodušene len "verejný obstarávateľ") uzatvorí nájomnú zmluvu k budove, pozemku vo vlastníctve verejného obstarávateľa s tým, že nájomca počas trvania nájmu vykoná rekonštrukciu existujúcej stavby, prípadne na pozemku vlastníctve verejného obstarávateľa nájomca vybuduje stavbu s predkupným právom/"povinnosťou kúpy" verejného obstarávateľa. Menej často sa stretávame so situáciou, keď je uzatvorená nájomná zmluva, resp. zmluva o budúcej nájomnej zmluve, kde verejný obstarávateľ vystupuje v právom postavení nájomcu a prenajímateľ má vykonať na predmete nájmu rôzne stavebné úpravy, prípadne ešte len predmet nájmu vybudovať.

V prvom rade objasníme základné pojmy. Nájomnou zmluvou rozumieme zmluvu, kde verejný obstarávateľ vystupuje v postavení prenajímateľa a hospodársky subjekt v postavení nájomcu a, naopak , na základe tejto zmluvy prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec (zameriame sa na veci nehnuteľné, t.j. pozemky, stavby), aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Zákon o verejnom obstarávaní rozumie pod pojmom "zákazka" zmluvu uzavretú medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi, prípadne obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na druhej strane, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Koncesiou zákon o verejnom obstarávaní potom rozumie tú istú zmluvu ako zákazku, no s tým rozdielom, že protiplnením za zrealizované stavebné práce alebo poskytnuté služby, je buď právo na využívanie stavby alebo služby na dohodnutý čas, alebo je toto právo spojené s peňažným plnením. Zadaním koncesie prechádza riziko dopytu, resp. prevádzkové riziko na koncesionára. Na prvý pohľad sa teda zdá, že si tieto zmluvy nie je možné pomýliť, keďže v prípade nájomnej zmluvy si verejný obstarávateľ na prvý pohľad neobjednáva žiadne stavebné práce či služby. Opak je však pravdou.
Ako sme však naznačili v úvode, často sa stáva, že takáto "nájomná zmluva", kde verejný obstarávateľ vystupuje v postavení prenajímateľa obsahuje klauzulu, podľa ktorej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.