Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ukončenie realizácie projektu

Dátum: Rubrika: Články

Rovnako ako začatie projektu je aj  ukončenie realizácie projektu  jednou z fáz projektového cyklu, ktorá je definovaná povinnosťami  prijímateľa v súvislosti s ukončením pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, vo väzbe na stanovené merateľné  ukazovatele projektu. Fáza ukončenia projektu je súbor činností,  ktoré majú byť vykonané do ukončenia a po ukončení realizácie aktivít projektu v oblasti informovanosti a publicity, finančného ukončenia, archivácie, a následného monitoringu v období udržateľnosti projektu.

Riadne ukončenie projektu nastáva, keď projekt dosiahol svoje ciele, aktivity a má vyplatené všetky záväzky, žiadosti o platbu. Ukončenie projektu má dve fázy. Prvou fázou je ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, čo predstavuje ukončenie fyzickej rea­lizácie projektu. Druhou fázou, ktorá prirodzene nasleduje po fyzickom ukončení, je finančné ukončenie projektu.
Fyzické ukončenie projektu/ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu
nastáva v deň, keď prijímateľ fyzicky zrealizoval všetky hlavné aktivity projektu a predmet projektu bol riadne ukončený. Riadne ukončený je vtedy, keď ho prijímateľ prevzal a uviedol do užívania (pri hmotných projektoch - stavba, dodanie zariadenia a pod.). Riadne ukončenie projektu musí byť dostatočne preukázané, napr. právoplatným kolaudačným rozhodnutím, preberacím protokolom, dodacími listami alebo iným dokumentom, z ktorého jednoznačne bezpochyby vyplýva, že predmet projektu bol odovzdaný/ sfunkčnený a pod.
Ak má projekt viac predmetov projektu, tak ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu nastáva v deň, keď prijímateľ zrealizoval posledný predmet projektu, pričom všetky ostatné predmety musia byť už zrealizované.
O ukončení projektu je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu, a to bezodkladne a pri Európskych štrukturálnych a investičných fondoch (ďalej len "EŠIF") prostredníctvom ITMS2014+. Bezodkladne je zvyčajne definované v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú prijímateľ podpísal s poskytovateľom a ak v jednotlivých článkoch zmluvy nie je uvedené inak, tak je to spravidla do 7 pracovných dní (od ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu).
Maximálna doba realizácie hlavných aktivít projektu je stanovená vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ako oprávnené obdobie realizácie. Táto doba (stanovená vo výzve) nesmie prekročiť termín, ktorý je v súlade s čl. 65 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2016, t.j. 31. december 2023.
Finančné ukončenie projektu
, teda ukončenie rea­lizácie projektu nastáva v deň, keď prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky svojim dodávateľom a prijímateľovi bol uhradený alebo zúčtovaný zodpovedajúci nenávratný finančný príspevok. Finančným ukončením projektu sa však nekončia povinnosti prijímateľa. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa síce uzatvára na dobu určitú a zvyčajne jej platnosť a účinnosť končí finančným ukončením projektu alebo schválením poslednej následnej monitorovacej správy, ktorú prijímateľ predkladá poskytovateľovi, ale
pozor
- priamo v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú stanovené výnimky (články zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v ktorých je zmluva stále platná a účinná). Najčastejšie sú to tieto povinnosti prijímateľa:
1.
Vysporiadať si finančné vzťahy
. To znamená, že prijímateľ je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť v rôznych prípadoch, napr. ak ho úplne nevyčerpal, ak nezúčtoval celú poskytnutú zálohu, ak mu boli finančné prostriedky poskytnuté omylom (mylná platba), ak mu vznikol výnos z poskytnutých prostriedkov na základe úročenia, ak mu vznikol čistý príjem (a to nielen počas realizácie projektu, ale aj v zmluve stanovenej dobe po finančnom ukončení projektu, napr. 3 roky), ak bola zmluva mimoriadne ukončená, ak nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa a pod. Prijímateľ je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť aj v prípadoch, keď porušil povinnosti stanovené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako sú:
-
porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.;
-
porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, taktiež porušenie pravidiel a postupov vzťahujúcich sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.;
-
porušenie právneho predpisu Slovenskej republiky alebo právneho aktu Európskej únie, ak takéto porušenie znamená nezrovnalosť. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa za nezrovnalosť považuje akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by bol negatívny vplyv na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom (nezrovnalosťou sa rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti);
-
porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca.
Je však potrebné dodať, že vo väčšine prípadov podľa § 33 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., keď je prijímateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť, sa suma, ktorá neprevyšuje 40 eur, neuplatňuje.
V rámci vysporiadania si finančných vzťahov má prijímateľ v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku stanovenú i
lehotu na vrátenie
, zvyčajne je to do 60 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie.
Lehota splatnosti
začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni sprístupnenia žiadosti o vrátenie vo verejnej časti ITMS2014+. Vzhľadom na to, že už žiadateľ, neskôr prijímateľ, ale i poskytovateľ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.