Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie v čase mimoriadnej udalosti z dôvodu pandémie covid-19

Dátum: Rubrika: Články

Vládou Slovenskej republiky bola uznesením č. UV-5753/2020 zo dňa 11. 3. 2020, dňom 12. 3. 2020 vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu pandémie vírusu COVID-19. Mnohí sme tak vystavení situácii, v ktorej musíme nielen zabezpečovať mimoriadne komodity mimoriadne rýchlo, zároveň musíme aj improvizovať pri nových, ale aj bežiacich verejných obstarávaniach tak, aby sme celú túto situáciu zvládli, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonom o verejnom obstarávaní“) a za dodržania podmienok mimoriadnej situácie. Tento príspevok má prispieť lepšej orientácii, ako postupovať pri verejnom obstarávaní počas mimoriadnej situácie.

Z dôvodu právnej istoty v prípade využitia dôvodov na argumentáciu mimoriadnej udalosti je dôležité si najprv ozrejmiť definíciu mimoriadnej situácie.
MIMORIADNA SITUÁCIA
Mimoriadna situácia je zadefinovaná v zmysle príslušných zákonov nasledovne:

Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

„Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa1b) alebo teroristický útok, pričom
a)  živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
b)  havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
c)  katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.“

1b) § 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.

Ustanovenie § 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu61a) pri
a) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
b)  uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
c)  úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.“

61a) § 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Vyhlásením mimoriadnej situácie vládou SR sú splnené uvedené podmienky vzniku mimoriadnej situácie. Postupne si vysvetlíme, ako môžeme zabezpečovať mimoriadne komodity pri mimoriadnej situácii.
V prípade mimoriadnej situácie, odôvodnenej v zmysle uvedenej definície, sme oprávnení na obstaranie mimoriadnych komodít počas mimoriadnej situácie využiť priame rokovacie konanie, ktorým môžeme primerane pokryť bezprostredné potreby. Tento postup však má slúžiť len na aktuálne vyplnenie medzier, kým sa nenájdu stabilnejšie riešenia.
NADLIMITNÉ PRIAME ROKOVACIE KONANIE U VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
V prípade, ak u verejného obstarávateľa zákazka naplní finančný limit nadlimitnej zákazky, je oprávnený uplatniť priame rokovacie konanie podľa § 81 ods. c) zákona o verejnom obstarávaní, ak:
"zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením."
V prípade využitia tohto ustanovenia, verejný obstarávateľ postupuje následne podľa § 82 zákona o verejnom obstarávaní, kedy
"vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v § 81 zákona o verejnom obstarávaní, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach. Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Ak verejný obstarávateľ rokuje s viacerými vybranými záujemcami, je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami a z každého rokovania vyhotoviť zápisnicu. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas rokovania bez súhlasu záujemcu. Ak verejný obstarávateľ použije priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, je povinný poslať úradu pred uzavretím zmluvy elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu oznámenie, v ktorom odôvodní jeho použitie; to neplatí, ak verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu."
NADLIMITNÉ PRIAME ROKOVACIE KONANIE U OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ postupuje podľa § 98 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní vtedy, ak:
"zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením."
V prípade využitia tohto ustanovenia, obstarávateľ postupuje následne podľa § 98 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, kedy:
"obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v § 98 odseku 1, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach, následne postupuje podľa § 82 ods. 2 až 4."
PODLIMITNÉ PRIAME ROKOVACIE KONANIE
V prípade podlimitnej zákazky, verejný obstarávateľ postupuje podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak
"zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní."
Následne verejný obstarávateľ postupuje podľa § 115 ods. 2, 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní a
"môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 32 až 36 zákona o verejnom obstarávaní. Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 82 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia podľa odseku 1 a odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu udalosť a obstaranie tovaru na komoditnej burze, pošle oznámenie pred uzavretím zmluvy."
PRIEBEH KROKOV ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA V KOCKE
Poďme si postupne vysvetliť krok po kroku, ako to celé priame rokovacie konanie má v praxi fungovať, čo všetko dokumentácia z priameho rokovacieho konania má obsahovať a aké povinnosti v tejto súvislosti vznikajú vrátane súvisiacich ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
Úplne kľúčové je aj v tomto prípade dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania uvedených v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to primerané dodržiavanie
princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu transparentnosti, princípu proporcionality a princípu hospodárnosti a efektívnosti
.
Tak ako pri každom verejnom obstarávaní, aj v prípade priameho rokovacieho konania si musíme stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky akýmkoľvek dostupným spôsobom podľa § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorú musíme zdokumentovať. Na základe stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky už vi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.