Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vylúčenie/nepripustenie záujemcu v procese prípravnej trhovej konzultácie

Dátum: Rubrika: Články

Inštitút prípravných trhových konzultácií (ďalej aj " PTK") začína byť čoraz viac používaným inštitútom v slovenskej praxi verejného obstarávania. Širšie použitie tohto inštitútu však začína so sebou prinášať aj viaceré otázky, ktoré so sebou aplikačná prax prináša. Na základe uvedeného si dovoľujeme týmto príspevkom započať krátky miniseriál zaoberajúci sa podrobnejšie inštitútom PTK.

 

Vylúčenie/nepripustenie záujemcu v procese prípravnej trhovej konzultácie
JUDr.
Juraj
Tkáč
Modelový prípad
Na účely analyzovanej problematiky, a to zodpovedania otázky, či vôbec a ak áno, za akých okolností je možné z procesu PTK vylúčiť záujemcu, resp. vôbec do procesu PTK záujemcu pripustiť. Pre lepšie pochopenie uvedenej problematiky vykonáme analýzu na nasledujúcom modelovom prípade:
Verejný obstarávateľ vyhlásil PTK predbežným oznámením publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania. Predmetom zákazky má byť IT systém. Vedúcim IT oddelenia verejného obstarávateľa je osoba X. Osoba X je zároveň konateľom spoločnosti A, s. r. o., ktorá sa do PTK prihlásila. Vedúci odboru verejného obstarávateľa identifikuje uvedené ako konflikt záujmov, ale nevie, na základe akého zákonného ustanovenia by zabránil spoločnosti A, s. r .o., zúčastniť sa predmetnej PTK.
Je možný konflikt záujmov už v PTK?
Uvedenou otázkou sa zaoberal už aj Úrad pre verejné obstarávanie, keď v Metodickom usmernení č. 9091-5000/2018 z 23. júla 2018 uviedol nasledujúce: "
Podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj ,ZVO' alebo ,zákon o verejnom obstarávaní') môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočniť trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na tento účel, najmä požiadať o radu alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania. V praxi môže ísť napríklad o situáciu, keď sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri obstarávaní sofistikovaného predmetu zákazky obráti na nezávislých odborníkov alebo pracovné skupiny, ktoré sa podieľajú na tvorbe noriem v určitej oblasti špecializácie a požiada ich o pomoc pri definovaní požiadaviek na predmet zákazky tak, aby odrážali najnovšie poznatky z určitého ved
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.