Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Výnimka na nájom nehnuteľností verzus nevyhnutné stavebné úpravy

Dátum: Rubrika: Články

Nájom nehnuteľností je zaradený medzi zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V praxi je bežným javom, že nájom je spojený s potrebou prenajímateľa urobiť aj nevyhnutné stavebné úpravy v záujme naplnenia účelu, na ktorý má nájom slúžiť. Môže tieto nevyhnutné stavebné úpravy zrealizovať prenajímateľ na základe osobitných požiadaviek nájomcu, ak má nájomca status verejného obstarávateľa, ktorý je povinný postupovať pri obstarávaní stavebných prác v súlade so ZVO? Má v tomto prípade zákazka naďalej charakter výnimky alebo je potrebné pri realizovaní stavebných úprav postupovať v režime zákazky, na ktorú sa pôsobnosť ZVO už vzťahuje? A ako je to v prípade, ak po uzavretí nájomnej zmluvy vznikne potreba realizovať stavebné úpravy v určitom rozsahu, ktoré idú nad rámec pôvodného nájomného vzťahu a jeho účelu? Na tieto otázky zodpovie tento článok a neopomenie uviesť aj osobitné pravidlá, ktoré je nevyhnutné uplatniť, ak ide o nájom, ktorý má byť refundovaný z fondov Európskej únie.

ZÁKAZKA NA NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI ZADÁVANÁ VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A POTREBA ÚPRAVY DISPOZIČNÉHO RIEŠENIA PRENAJÍMANÝCH PRIESTOROV
Pozrieme sa na situáciu, keď cieľom zákazky má byť zabezpečenie dlhodobého nájmu, a teda uzatvorenie nájomnej zmluvy na existujúcu stavbu, pričom prenajímateľ bude musieť odovzdať predmet nájmu v dispozičnom riešení (počet kancelárií, ich rozloha a pod.), ktoré bude predmetom osobitných požiadaviek prenajímateľa, ktorý má status verejného obstarávateľa. Ak prenajímateľ vyberá prenajímateľa súťažným postupom, tieto podmienky sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk (verejný obstarávateľ uplatní prieskum trhu alebo postup obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.). V takejto výzve na predkladanie ponúk si verejný obstarávateľ zadefinuje minimálne požiadavky na predmet nájmu, ako napr. technické požiadavky na nehnuteľnosť, počet a veľkosť kancelárií, dispozičné riešenie kancelárií a pod. Ako kritérium na vyhodnotenie ponúk určí napr. celkovú cenu za prenájom priestorov, ktoré budú pripravené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa určené vo výzve na predkladanie ponúk. Právnym základom pre voľbu postupu mimo režim ZVO je ustanovenie § 1 ods. 2 písm. c) ZVO, podľa ktorého 
sa tento zákon nevzťahuje na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností, alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania.
V kontexte potreby verejného obstarávateľa zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti, ktorá však musí spĺňať požiadavky na dispozičné riešenie a nehnuteľnosť, ktorá by spĺňala bezvýhradne požiadavky, na trhu realít neexistuje, je potrebné zodpovedať nasledujúce relevantné otázky. V prípade, že má verejný obstarávateľ záujem uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je nájom existujúcej stavby (nehnuteľnosti), pričom prenajímateľa vyberie prieskumom trhu na základe výzvy na predkladanie ponúk, v ktorej si verejný obstarávateľ zadefinuje požiadavky na predmet nájmu, ako napr. technické požiadavky na nehnuteľnosť, počet a veľkosť kancelárií, dispozičné riešenie kancelárií a pod., môže osoba prenajímateľa prispôsobiť nehnuteľnosť osobitným požiadavkám verejného obstarávateľa až po vyhodnotení ponuky prenajímateľa ako úspešnej ponuky? A bude aj v tomto prípade možné subsumovať použitý postup zadávania zákazky pod výnimku podľa § 1 ods. 2 písm. c) ZVO, keď dispozičné úpravy prenajímaného priestoru bude prenajímateľ zabezpečovať vo svojej réžii a zohľadní ich v cene nájmu? V prípade, keď verejný obstarávateľ uzatvorí nájomnú zmluvu k existujúcej stavbe (nehnuteľnosti), ktorá bude obsahovať záväzok prenajímateľa, že zabezpečí za svoje náklady dispozičné riešenie administratívnych priestorov určených na prenájom za určitých vopred stanovených podmienok a týmito úpravami sa nebude meniť sledovaný účel nájmu, je možné uvedené bez výhrad subsumovať pod výnim
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.