Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ex ante posúdenie Úradom pre verejné obstarávanie

Dátum: Rubrika: Články

Tento príspevok analyzuje inštitút ex ante posúdenia Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), ktorý je systematicky zaradený do štvrtej hlavy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), ktorá upravuje revízne postupy vo verejnom obstarávaní (inštitút ex ante posúdenia je upravený v § 168 ZVO in fine a v rámci revíznych postupov je zaradený do dohľadu nad verejným obstarávaním). Hlavným cieľom tohto príspevku je poukázať na aktuálne nastavenie tohto inštitútu v ZVO, ako aj na limity jeho aplikácie a potenciálne možnosti zmeny nastavenia tohto inštitútu tak, aby čo najlepšie napĺňal svoj účel a zároveň reflektoval potreby verejných obstarávateľov1. 

CHARAKTERISTIKA INŠTITÚTU EX ANTE POSÚDENIA
Úvodom
1) 
si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že napriek tomu, že inštitút 
ex ante 
posúdenia je systematicky zaradený v ZVO medzi revízne postupy, máme za to, že tento inštitút materiálne predstavuje adresnú metodickú činnosť ÚVO 
sui generis
, keďže výsledok 
ex ante 
posúdenia nie je pre ÚVO ani verejného obstarávateľa záväzný, a teda má skôr odporúčací (metodický) charakter.
2) 
S ostatnými revíznymi postupmi vo verejnom obstarávaní má inštitút 
ex ante 
posúdenia spoločné v podstate výlučne to, že v rámci tejto činnosti ÚVO posudzuje súlad predloženej dokumentácie zo strany verejného obstarávateľa so ZVO.
Osobitný charakter tohto inštitútu zároveň podporuje aj skutočnosť, že ide o národné špecifikum slovenskej právnej úpravy verejného obstarávania, keďže ani Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES takýto inštitút nepozná, a teda európska legislatíva ani nepredpokladá existenciu takéhoto či obsahovo príbuzného inštitútu vo vnútroštátnych právnych poriadkoch členských štátov EÚ. 
V tejto súvislosti si dovoľujeme podotknúť, že samotnú existenciu inštitútu ex ante posúdenia v ZVO
, bez ohľadu na jeho akékoľvek limity či problematické aspekty, 
hodnotíme pozitívne, keďže má významný potenciál skvalitniť proces verejného obstarávania a predchádzať porušovaniu ZVO zo strany verejných obstarávateľov v procese verejných obstarávaní, ktoré sú sčasti alebo úplne financované z prostriedkov EÚ
, a tým eventuálne predchádzať kráteniu (ukladaniu finančných korekcií) poskytnutých finančných prostriedkov zo strany EÚ (resp. riadiacich a sprostredkovateľských orgánov) z dôvodu porušenia pravidiel verejného obstarávania.
Podľa § 168 ods. 1 ZVOna to, aby ÚVO vykonal na základe žiadosti verejného obstarávateľa 
ex ante 
posúdenie v ZVO vymedzenej časti dokumentácie pripravovaného verejného obstarávania, musia byť 
kumulatívne 
naplnené nasledujúce podmienky:
a)
musí ísť o 
nadlimitnú zákazku 
alebo 
nadlimitnú koncesiu 
[t.j. predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie musí byť rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený pre nadlimitnú zákazku (§ 5 ods. 2 ZVO) alebo nadlimitnú koncesiu (§ 5 ods. 7 ZVO) všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ÚVO]
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.