Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Mimoriadne nízka ponuka v procese vyhodnocovania ponúk

Dátum: Rubrika: Články

Podľa § 53 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sme povinní v procese vyhodnocovania ponúk zaoberať sa aj mimoriadne nízkymi ponukami. Ak nastane táto fáza vyhodnocovania, môže sa javiť v spojení s § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako pomerne jednoduchá. Skutočnosť je však iná. Ide o náročnú fázu vyhodnocovania, a to nie len zo strany verejného obstarávateľa, ale aj zo strany uchádzača pri jej vysvetlení, a to najmä v argumentačnej rovine.

Príspevok má napomôcť ako správne postupovať pri identifikovaní mimoriadne nízkej ponuky, čo všetko by mala žiadosť o vysvetlenie obsahovať, aby táto fáza vyhodnocovania nebola len formálnou a aby aj vysvetlenie predložené uchádzačom bolo odpoveďou na našu žiadosť.

LEGISLATÍVNY RÁMEC
 
Ustanovenie § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
 

(2) Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

a)  hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,

c)  osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,

d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,47)

e)  dodržiavania povinností voči subdodávateľom,

f)  možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

Ustanovenie § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
 

(3) Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a)            15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a
b)            10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.

POSTUP PRI IDENTIFIKOVANÍ MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY
Vo všeobecnosti za mimoriadne nízku ponuku možno považovať ponuku, ktorá vzbudzuje dôvodné pochybnosti verejného obstarávateľa o schopnosti uchádzača zrealizovať zákazku riadne a včas za ponúknutú cenu v porovnaní s ostatnými ponuka
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.