Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zapojenie Úradu pre verejné obstarávanie do systému riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027

Dátum: Rubrika: Aktuality

Kontrola eurofondových zákaziek potrebuje reformu. Nie je to iba o redukcii počtu kontrol a uvoľňovaní niektorých pravidiel (aj keď tieto opatrenia sú dôležité a pozitívne vnímané), ale aj o zmene nazerania kontrolórov na riadiacich orgánoch na niektoré skutočnosti spojené so zadávaním zákaziek, najmä častokrát neúmerne prísne spájanie zistení s vplyvom na výsledok verejného obstarávania, čo vedie k uplatňovaniu finančných opráv. Z tohto dôvodu sa navrhuje zaviesť koncepcia, keď kontroly eurofondových zákaziek budú v zodpovednosti jedného orgánu, a to Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), od čoho sa primárne sľubuje zabezpečenie jednotnej rozhodovacej praxe. Tento koncept je predmetom ďalšej novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), ktorý bude nepriamo novelizovaný cez nový zákon o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania 22. septembra 2021.

V rámci súčasného systému vykonávajú kontrolu verejného obstarávania administratívne kapacity riadiaceho orgánu (spravidla ministerstvo zodpovedné za vykonávanie operačného programu), prípadne sprostredkovateľského orgánu (na základe delegovaní tejto právomoci) a v niektorých zákonom určených prípadoch aj administratívne kapacity ÚVO. Uvedený systém, keď zákazky kontroluje riadiaci orgán (ďalej len "RO") alebo sprostredkovateľský orgán (ďalej len "SO") a ÚVO, sa aplikuje
už tretie programové obdobie
a napriek tomu výsledky kontrol realizovaných RO/SO častokrát neidentifikujú tie isté typy zistení, ktoré identifikuje ÚVO a naopak. Prípadne výsledky a prijaté závery z kontrol verejných obstarávaní realizovaných jednotlivými RO/SO sú rôzne aj napriek tomu, že posudzujú skutkovo obdobné skutočnosti (napr. výška finančných opráv je rôzna alebo posúdenie vplyvu zistenia na výsledok verejného obstarávania).
Kontrolná a rozhodovacia prax 
v oblasti posudzovania verejného obstarávania a aplikácia ZVO tak
nie je v prípade zákaziek financovaných z fondov EÚ jednotná.
Aké sú teda hlavné dôvody na zapojenie ÚVO do systému riadenia fondov EÚ na nové programové obdobie 2021 - 2021? Medzi hlavné dôvody možno uviesť:
-
zvýšenie kvality prípravy a realizácie verejných obstarávaní pre zákazky financované z fondov EÚ (verejní obstarávatelia sa budú môcť poučiť z chýb, ktoré budú tvoriť rozhodovaciu prax ÚVO),
-
zapojenie odborných kapacít ÚVO do kľúčového kontrolného procesu zákaziek financovaných z fondov EÚ,
-
zabezpečenie väčšej právnej istoty pre prijímateľov, keďže tú istú zákazku nebudú okrem ÚVO kontrolovať aj riadiace orgány,
-
jednotné uplatňovanie finančných opráv za obdobné typy nedostatkov podľa usmernenia Európskej komisie,
-
efektívnejší a treba dúfať, že aj rýchlejší výkon kontroly,
-
efektívnejšie nastavený proces vymáhania finančných opráv od prijímateľov,
-
politický záväzok vlády SR zvýšiť kvalitu verejného obstarávania prostredníctvom určenia jediného SO pre kontrolu verejného obstarávania, ktorým by malo byť ÚVO (súčasť programového vyhlásenia vlády SR).
ÚVO V POSTAVENÍ SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO ORGÁNU (SO)
Navrhuje sa nastavenie modelu kontroly verejného obstarávania spolufinancovaného z fondov EÚ vykonávanej zo strany
ÚVO ako SO na základe delegovania tejto právomoci na ÚVO zo strany RO.
Tento koncept bude prioritne určený pre zákazky financované z pripravovaného Operačného programu Slovensko, v rámci ktorého bude úlohu RO plniť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Delegovanie právomocí z RO na ÚVO ako SO bude podliehať kontrole delegovaných právomocí, ktorú bude uskutočňovať RO svojimi poverenými zamestnancami. To znamená, že na vzorke sa každoročne RO presvedčí, či ÚVO ako SO plní úlohy kvalitne včasne, vzhľadom na nastavený systém kontrol
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.